Hemşirelik tanıları ve bakım planları (Gordon - FSÖ)

Birey, aile ve toplumun gerçek ve olası sağlık sorunları veya yaşam sürecindeki yanıtları hakkındaki klinik karara ''Hemşirelik Tanısı'' denir. Marjory Gordon'un geliştirdiği Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (Gordon - FSÖ) altında hemşirelik tanıları gruplandırılmıştır. Hemşirelik tanılarının üzerine tıklayarak hemşirelik girişimlerine ulaşabilirsiniz.

 • Hemşirelik bakım planı nasıl hazırlanır öğrenmek için tıklayınız

 • Hemşirelik tanı listesine PDF formatında erişmek için tıklayınız

 • Hemşirelik tanılarının üzerine tıklayarak bakım planlarına erişebilirsiniz

FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ (FSÖ) ALTINDA GRUPLANDIRILMIŞ 2020 HEMŞİRELİK TANILARI

1.       Sağlığı Algılaması ve Sağlığın Yönetimi

2.       Beslenme ve Metabolik Durum

3.       Boşaltım Biçimi (Eliminasyon)

4.       Aktivite ve Egzersiz Biçimi

5.       Uyku ve Dinlenme Biçimi

6.       Bilişsel Algılama Biçimi

7.       Kendini Algılama

8.       Rol ve İlişki Biçimi

9.       Cinsellik ve Üreme Biçimi

10.    Baş Etme ve Stres Toleransı

11.    İnanç ve Değerler Biçimi


1. SAĞLIĞI ALGILANMASI ve SAĞLIĞIN YÖNETİMİ

·         Bağışıklık durumunu güçlendirmeye hazır oluş

·         Büyüme ve gelişmede gecikme riski

·         Gelişmede gecikme riski

·         Orantısız büyüme riski

·         Yetişkin Tip İyileşmede Yetersizlik

·         Cerrahi iyileşmede gecikme

·         Sağlığını etkisiz yönetme

·         Sağlığını etkili yönetme

·         Kontaminasyon

·         Kontaminasyon riski

·         Preoperatif pozisyonda travma riski

·         Riskli (risk alıcı) sağlık davranışları

·         Sağlığı geliştirme davranışları

·         Sağlığı sürdürmede etkisizlik

·         Tanımlanan rejime uymada güçlük / uyumsuzluk

·         Travma riski

·         Boğulma riski

·         Düşme riski

·         Yaralanma riski

·         Zehirlenme riski

·         Ani bebek ölüm sendromu riski2. BESLENME ve METABOLİK DURUM

·         Adaptif kapasitede azalma: intrakranial

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden fazla

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden fazla beslenme potansiyeli

·         Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden az

·         Beslenmede güçlenmeye hazır oluş

·         Dentisyonda bozulma

·         Bebeğin beslenme örüntüsünde etkisizlik

·         Yutmada bozulma

·         Elektrolit dengesizliği riski

·         Emzirme: etkisiz emzirme

·         Emzirme: etkili emzirme

·         Emzirmenin kesintiye uğraması

·         Emzirmede güçlendirilmeye hazır oluş

·         Enfeksiyon riski

·         Enfeksiyon Bulaştırma Riski

·         Kan glukozunda değişkenlik (istikrarsızlık) riski

·         Karaciğer fonksiyonunun bozulma riski

·         Korunmada (savunmada) etkisizlik

·         Doku bütünlüğünde bozulma

·         Deri bütünlüğünde bozulma (riski)

·         Oral mukoz membranda bozulma

·         Lateks alerji tepkisi

·         Lateks alerji tepkisi riski

·         Neonatal Sarılık

·         Sıvı volüm eksikliği

·         Sıvı volüm eksikliği riski

·         Sıvı volüm dengesizliği riski

·         Sıvı volüm fazlalığı

·         Vücut sıcaklığında dengesizlik riski

·         Hipertermi

·         Hipotermi

·         Etkisiz termoregülasyon3. BOŞALTIM BİÇİMİ (ELİMİNASYON)

·         Barsak inkontinansı

·         Diyare

·         Konstipasyon

·         Algılanan konstipasyon

·         Konstipasyon riski

·         Üriner boşaltımda bozulma

·         Üriner eliminasyonu güçlendirmeye hazır oluş

·         Devamlı inkontinans

·         Fonksiyonel inkontinans

·         İdrar tutamama (Sıkışarak kaçırma)

·         İdrar tutamama (Sıkışarak kaçırma) riski

·         Matürasyonel enürezis

·         Refleks inkontinası

·         Stres inkontinansı

·         Taşma / tahliye inkontinansı4. AKTİVİTE ve EGZERSİZ BİÇİMİ

·         Aktivite intoleransı

·         Aktivite planlamada etkisizlik

·         Amaçsız gezinme

·         Bebek davranışının disorganizasyonu

·         Bebek davranışının disorganize olma riski

·         Bebek davranışının organizasyonunu güçlendirmeye hazır oluş

·         Disuse (kullanmama) sendromu

·         Enerji alanında rahatsızlık

·         Eğlence aktivitesinde eksiklik

·         Enerji Alanında Rahatsızlık

·         Etkisiz doku perfüzyonu (spesifik)

·         Etkisiz gastrointestinal doku perfüzyonu riski

·         Etkisiz periferal doku perfüzyonu

·         Renal Perfüzyonda Etkisizlik Riski

·         Evin bakımını sağlamada yetersizlik

·         Fiziksel mobilitede bozulma

·         Yatak içi mobilitede bozulma

·         Yürümede bozulma

·         Tekerlekli sandalye ile mobilitede bozulma

·         Tekerlekli sandalyede transfer yeteneğinde bozulma

·         Kanama riski

·         Kardiyak out-put’ta azalma

·         Kardiyak doku pefüzyonunda azalma riski

·         Öz bakım eksikliği sendromu

·         Öz bakımda güçlendirilmeye hazır oluş

·         Kendi kendine beslenmede eksiklik

·         Kendi kendine giyinebilmede eksiklik

·         Kendi kendine tuvaleti kullanmada eksiklik

·         Kendi kendine yıkanmada / hijyeni sağlamada eksiklik

·         Periferal nörovasküler disfonksiyon riski

·         Sedanter (hareketsiz) yaşam şekli

·         Solunum fonksiyonunda etkisizlik riski

·         Etkisiz solunum örüntüsü

·         Gaz değişiminde bozulma

·         Hava yolunu temizlemede etkisizlik

·         Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik

·         Ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki

·         Ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki riski

·         Şok riski

·         Vasküler travma riski5. UYKU ve DİNLENME BİÇİMİ

·         Uyku örüntüsünde rahatsızlık

·         Uykusuzluk (insomnia)

·         Uyku yoksunluğu

·         Uyku bozukluğu

·         Uyku kalitesini güçlendirmeye hazır oluş6. BİLİŞSEL ALGIMA BİÇİMİ

·         Aspirasyon riski

·         Bilgi eksikliği (spesifik)

·         Bilgi düzeyini güçlenmeye hazır oluş

·         Çevreyi yorumlamada bozulma sendromu

·         Duyusal algılamada bozulma (spesifik)

·         Düşünme süreçlerinde bozulma

·         Bellekte bozulma

·         Karar vermede çatışma

·         Karar vermede güçlendirilmeye hazır oluş

·         Konfüzyon

·         Akut konfüzyon

·         Akut konfüzyon riski

·         Kronik konfüzyon

·         Otonomik disrefleksiya

·         Otonomik disrefleksiya riski

·         Rahatta bozulma

·         Akut ağrı

·         Kronik ağrı

·         Bulantı

·         Rahatlığını (konforu) güçlendirmeye hazır oluş

·         Unilateral (bir tarafı) ihmal etme7. KENDİNİ ALGILAMA ve KAVRAMA BİÇİMİ

·         Anksiyete

·         Ölüm anksiyetesi

·         Benlik kavramında rahatsızlık

·         Benlik kavramını güçlendirmeye hazır oluş

·         Beden İmgesinde Rahatsızlık

·         Bireysel kimlik (kendilik) tanımında bozulma

·         Benlik saygısında rahatsızlık

·         Durumsal düşük benlik saygısı

·         Durumsal düşük benlik saygısı riski

·         Kronik düşük benlik saygısı

·         Güçsüzlük

·         Güçlendirilmeye Hazır Oluş

·         Güçsüzlük riski

·         İyileşmede / güçlenmede yetersizlik

·         İtibarın Tehlikeye Girmesi Riski

·         Korku

·         Ümitsizlik

·         Ümidi güçlendirmeye hazır oluş

·         Yorgunluk8. ROL ve İLİŞKİ BİÇİMİ

·         Acı çekme

·         Beklenen acı çekme

·         Karmaşık (çapraşık) acı çekme

·         Kronik keder

·         Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma

·         Aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş

·         Disfonksiyonel aile içi süreçler

·         Ebeveynlikte yetersizlik

·         Ebeveyn - bebek - çocuk bağlılığında bozulma riski

·         Ebeveynlik - rol çatışması

·         Bakım verici rolünde zorlanma

·         Bakım verici rolünde zorlanma riski

·         Çocuk yetiştirme süreçlerinde güçlendirilmeye hazır oluş

·         İletişimde bozulma

·         Sözel iletişimde bozulma

·         İlişkilerde güçlenmeye hazır oluş

·         Rol performansında etkisizlik

·         Sosyal etkileşimde bozulma

·         Sosyal izolasyon

·         Yalnızlık riski9. CİNSELLİK ve ÜREME BİÇİMİ

·         Maternal / fetal ikili boyutunda rahatsızlık riski

·         Cinsellik örüntülerinde etkisizlik

·         Cinsel disfonksiyon10. BAŞETME ve STRES TOLERANSI

·         Etkisiz bireysel baş etme

·         Savunucu baş etme

·         Etkisiz inkâr

·         Aile Baş Etmesi- Güçlendirilmeye Hazır Oluş

·         Aile baş etmesi - Ödün verme

·         Aile baş etmesinde yetersizlik

·         Etkisiz toplumsal baş etme

·         Baş etmede güçlenmeye hazır oluş

·         İntihar riski

·         Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma

·         Dayanma gücünde (esneklikte) bozulma riski

·         Dayanma Gücünde (Esneklikte) Güçlenmeye Hazır Oluş

·         Kendine zarar verme riski

·         Kendini sakat etme

·         Kendini sakat etme riski

·         Kendini ihmal etme

·         Post travma sendromu

·         Post travma sendromu riski

·         Tecavüz travma sendromu

·         Relokasyon / taşınma stresi sendromu

·         Relokasyon / taşınma stresi riski

·         Stres yüklenmesi

·         Şiddet riski - başkalarına yönelik

·         Şiddet riski - kendine yönelik11. İNANÇ ve DEĞERLER BİÇİMİ

·         Dinsel kurallara uymada bozulma

·         Dinsel kurallara uymada bozulma riski

·         Dinsel kurallara uymada güçlenmeye hazır oluş

·         Moral distress / ahlaki sıkıntı

·         Spiritüel distress (manevi sıkıntı)

·         Spiritüel distress riski

·         Spiritüel iyilik halini güçlendirmeye hazır oluş

·         İnsan itibarının tehlikeye girme riskiKAYNAKCA: Hemşirelik bakım planları hemsiresite.blogspot.com'un üniversite temsilcilikleri tarafından hazırlanmıştır. Editörlerimiz tarafından özgünlüğü kontrol edildikten sonra yayına alınmıştır. Hazırlanan bakım planlarının tüm hakkı Hemsiresite.blogspot.com'a aittir. Kaynak göstererek (Hemsiresite.blogspot.com'a aktif link vererek) alıntı yapabilirsiniz.

2 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

 1. Mehmet Emin Aytaç21 Mayıs 2023 15:54

  Marjory Gordon, hemşirelikte kullanılan bir sınıflandırma sistemi olan "Gordon Fonksiyonel Sağlık Paternleri"nin yaratıcısıdır. Bu sistem, hastaların sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılır ve 11 farklı sağlık paterni içerir. Bu paternler, hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel sağlık durumlarını kapsar. Hemşireler, bu paternleri kullanarak hastaların sağlık durumlarını değerlendirebilir, sağlık sorunlarını belirleyebilir ve uygun bakım planlarını oluşturabilirler.

  Gordon Fonksiyonel Sağlık Paternleri, hemşirelik eğitiminde ve uygulamasında yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, hastaların bütünsel sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılan kapsamlı bir yaklaşım sunar. Hemşireler, bu sistem sayesinde hastaların sağlık sorunlarını daha iyi anlayabilir ve uygun bakım planlarını oluşturabilirler.

  Sonuç olarak, Marjory Gordon'un yarattığı Fonksiyonel Sağlık Paternleri, hemşirelikte önemli bir yer tutar ve hastaların bütünsel sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılır.

  YanıtlaSil
 2. Hemşirelik bakım planı, hastanın sağlık durumunu değerlendirmek, sorunlarını belirlemek ve tedavi planını oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Hemşirelik bakım planı hazırlamak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

  1. Değerlendirme: Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek için fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu adım, hastanın tıbbi geçmişi, semptomları, yaşam tarzı ve diğer faktörleri içerir.

  2. Tanı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, hastanın sorunları belirlenir ve tanı konulur. Bu adım, hastanın sağlık sorunlarını tanımlamak ve tedavi planını oluşturmak için önemlidir.

  3. Planlama: Tanıya dayanarak, hemşirelik bakım planı hazırlanır. Bu adım, hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi planını belirlemek için kullanılır. Planlama aşamasında, hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

  4. Uygulama: Hemşirelik bakım planı uygulanır. Bu adım, tedavi planının uygulanması ve hastanın sağlık durumunun izlenmesini içerir.

  5. Değerlendirme: Hemşirelik bakım planının etkinliği değerlendirilir. Bu adım, tedavi planının başarısını ölçmek ve gerektiğinde planı güncellemek için kullanılır.

  Hemşirelik bakım planı hazırlamak, hastanın sağlık durumunu iyileştirmek için önemlidir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice takip etmek ve hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi planını oluşturmak gerekmektedir.

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال