Hemşirelerin görevleri nelerdir? Çalışma alanları nerelerdir?

Hemşirelerin görevleri; Hemşirelik kişinin, ailenin ve toplumun sağlığının korunarak geliştirilmesine odaklanan, kişinin ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı amaç edinmiştir.
> > Hemşirelik Yönetmeliği PDF İNDİR < <

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumlulukları

 • Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
 • Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
 • Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
 • Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
 • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
 • Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak  hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
 • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
 • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
 • Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.
KAYNAK >> 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği
Not: 2011 yılında Hemşirelik Yönetmeliğinin kapsamı genişletilmiş olsa da yukarıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara ekleme ve değişiklik yapılmamıştır.

Yukarda belirtilen hemşirelerin genel yetki ve sorumluluklarına ek olarak çalışılan birime göre de görev, yetki ve sorumluluklar özelleşmektedir. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak özelleşmiş görev, yetki ve sorumluluklara ulaşabilirsiniz.

Çalışılan birim / servis / ünite / alanlara göre hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları

 • İç hastalıkları hemşireliği

 • Cerrahi hemşireliği

 • Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

 • Halk sağlığı hemşireliği

KAYNAK >> Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011
Yukarıda belirtilen çalışma alanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirtilmiştir. Fakat hemşirelerin çalışma alanları yönetmelikte belirtilenlerden çok daha fazladır.

Hemşirelerin yönetmelikte belirtilen ve belirtilmeyen tüm çalışma alanları;

 1. Aile sağlığı merkezleri (ASM) 
 2. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri (AÇSAP)
 3. Verem savaş dispanseri (VSD)
 4. Sıtma savaş dispanseri
 5. Cüzam - lepra savaş dispanser
 6. Deri ve tenasül hastalıkları dispanser
 7. KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi)
 8. Acil sağlık hizmetleri istasyonu
 9. İl ambulans servisi komuta kontrol merkezi
 10. Toplum sağlığı merkezi
 11. Sağlık merkezi
 12. Kurum tabiplikleri
 13. Ruh sağlığı dispanseri
 14. Okul sağlığı hemşireliği
 15. İş sağlığı hemşireliği
 16. Huzurevi hemşireliği
 17. Yaşlı bakım merkezi hemşireliği
 18. Engelli bakım merkezi hemşireliği
 19. Evde bakım merkezi
 20. Ayaktan tanı ve tedavi merkezi
 21. Tıp merkezi
 22. Yan dal merkezi
 23. Sağlık kabini
 24. Ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM)
 25. Diş hastanesi
 26. Diş tedavi merkezi  
 27. Diş polikliniği
 28. Yoğun bakım ünitelerinde;
  • Kalp damar cerrahisi
  • Dahiliye
  • Genel cerrahi
  • Beyin cerrahi
  • Pediatri-çocuk
  • Koroner
  • Anestezi ve reanimasyon (canlandırma)
 29. Klinikler arasında;
  • Kardiyoloji
  • Göğüs-kalp-damar cerrahisi
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Hematoloji
  • Kulak burun boğaz (KBB)
  • Üroloji
  • Nefroloji
  • Nöroloji
  • Çocuk psikiyatrisi
  • İç Hastalıkları
  • Genel cerrahi
  • Kadın hastalıkları
  • Doğum
  • Çocuk
  • Plastik cerrahi
  • Göğüs cerrahi
  • Acil
  • Endokrin
  • Gastroenteroloji
  • Gastroenteroloji cerrahi
  • Onkoloji cerrahi
  • Alerji
  • Geriatri
  • Romatoloji
  • Tıbbi onkoloji
  • Yenidoğan
  • Anestezi ve reanimasyon
  • Uyandırma
  • Dermatoloji
  • Göğüs hastalıkları
  • Beyin cerrahi
  • Ortopedi ve travmatoloji
  • Psikiyatri
  • Süt çocuğu
  • Prematüre
  • Transplantasyon ünitesi
  • Kemik iliği ünitesi
  • Acil ünitesi
  • Hemodiyaliz
  • Ameliyathane
  • Kemoterapi ünitesi
  • Merkez sterilizasyon ünitesi
 30. Poliklinikler içinde
  • Radyoloji nükleer tıp
  • Alerji
  • Geriatri
  • İmmünoloji
  • Ortopedi
  • Dahiliye
  • KBB
  • Diyabet
  • Nöroloji
  • Kardiyoloji
  • Genel cerrahi
  • GKDC cerrahi
  • Yenidoğan
  • KVC
  • Çocuk cerrahi
  • Göz
  • Üroloji
  • Nefroloji
  • Enfeksiyon
  • Beyin cerrahi
  • Psikiyatri polikliniği
  • Diş ünitesi
  • Dermatoloji
  • Kuduz
  • Adli tıp
  • FTR
  • Hematoloji
  • Kadın hastalıkları
  • Doğum
  • İnfertilite
  • Aile planlaması
  • Tüp bebek ünitesi
  • Plastik Cerrahi
  • Göğüs hastalıkları
  • Endokrin
  • Gastroenteroloji
  • Romatoloji ve nöroşirurji
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır. Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال