Hemşirelikte eğitim dersi bütünleme sınavı

Hemşirelikte eğitim dersi bütünleme sınavı soru ve cevapları aşağıdadır.

1. Bir davranışın öğrenilmesi için pekiştirme önemlidir. Bu nedenle bireyde istenilen davranışın pekiştirilmesi için davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa giden bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyaranlar kullanılır. Pekiştirmenin türü, zamanı ve sıklığı bireyin özelliklerine göre değişir.

Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik koşullama kuramı
B) Edimsel koşullama kuramı
C) Sosyal öğrenme kuramı
D) Bilişsel öğrenme kuramı
E) Gözlemci öğrenme kuramı

2. Bireylerin sağlık inançlarını etkileyen sosyo–kültürel özellikleri, akraba ya da komşu önerileri, geleneksel uygulamaları, dini inançları gibi değişkenleri sistematik olarak ele alıp değerlendiren model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık İnanç Modeli
B) Transteoritik Model
C) İnanç İnceleme Modeli
D) Özbakım Modeli
E) Henderson Modeli

3.Önemli bir sorunla karşılaşan veya sağlığını kaybeden birey, sorun ya da hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul etme aşamalarından geçer. Sorun yaşayan birey ya da hasta eğitimi için en uygun aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnkar aşaması
B) Pazarlık aşaması
C) Kabul etme aşaması
D) Öfke aşaması
E) Depresyon aşaması

4.“Eğitilen kişi kendisine kazandırılmak istenen bilginin ya da davranışın anlamını kavramak ve daha önce öğrendikleriyle bağdaştırarak ona anlam vermek zorundadır’’

Yukarıda ifade edilen görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

a)Davranışçı yaklaşım
b)Psikolojik yaklaşım
c)Psiko-motor yaklaşım
d)Bilişsel yaklaşım
e)Hümanistik yaklaşım

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi tanımlamaktadır?

A) Belli hedef ve programlara bağlı okullarda yapılan eğitim
B) İşe yeni giren bireylere, işe uyum için verilen eğitim
C) Halen çalışan bireylere, işe yönelik sistemli verilen eğitim
D) Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel olan eğitim
E) İş değişikliği yapan bireylere işe uyum için verilen eğitim

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amacıdır?

A) Bireylere bir konu hakkında bilgi aktarmak
B) Bireylere planlı ve programlı bilgi aktarmak
C) Bireylere olumlu davranış kazandırmak
D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak
E) Bireylerin yanlış bilgilerini düzeltmek

7. Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz?
A) Soru-cevap yöntemi
B) Demostrasyon yöntemi
C) Anlatım yöntemi
D) Problem çözme yöntemi
E) Rol yapma yöntemi

8.Eğitimin program öğelerinden içerik boyutunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadır?
A) Bireylere niçin öğretelim?
B) Hedefe ne kadar ulaşıldı?
C) Bireylere nasıl öğretelim?
D) Bireylere ne öğretelim?
E) Bireylere ne kadar öğretelim?

9.Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerden biridir?
A) Açlık
B) Susuzluk
C) Cinsellik
D) Boşaltım
E) Hepsi

10.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engel- leyen durumlardan biridir?

A) Alıcının mesajı dinlememesi
B) Alıcının mesajı anlamaması
C) Alıcının mesaja inanmaması
D) Alıcının mesajı yanlış anlaması
E) Hepsi

11. Bir kişinin duygu ve düşüncelerinin farkında olması, kendini tanıması, sahip olduğu bilgi ve anlayışla çevresine uyum sağlaması aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde yetenekli olduğunu gösterir?

A) Doğacı zeka
B) Görsel zeka
C) İçsel zeka
D) Mantıksal zeka
E) Müziksel zeka

12. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin amaçlarından biri değildir?

A) Sağlığın değerini bireylere ve topluma anlatmak
B) Bireyleri, sorunlarını kendi kendine çözmeye alıştırmak
C) Eğitime katılmayan birey ve aileleri cezalandırmak
D) Bireyleri ve toplumu, sağlıklı yaşamaya alıştırmak
E) Bireyleri sağlık merkezlerinden yararlanmaya alıştırmak

13. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin birey eğitmeninde bulunması gereken kişisel bir özellik değildir?

A) Liderlik özelliği
B) Özgüvenli kişilik
C) Genel kültür
D) Otoriter kişilik
E) Dengeli kişilik

14.Aşağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada temel noktadır?

A) Eğitmenin şık ve temiz giyinmesi
B) Bireylerin değerlerine saygı gösterilmesi
C) Sandalye sayısının yeterli olması
D) Sınıf ortamının havadar ve ışık alması
E) Bireylerin uygun bir forma giyinmesi

15.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon eğitiminin amaçlarından biri değildir?

A) Kişiyi eğiterek kurumda otoriter olmasını sağlamak
B) Kurumun felsefesini ve amaçlarını çalışana benimsetmek
C) Kişide güven duygusu oluşturmak ve motivasyonu arttırmak
D) Kişinin deneme ve yanılma yoluyla öğrenmesini önlemek
E) Kişiyi görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek

16.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik mesleğinin ilk etik kodları olarak kabul edilmiştir?

A) Florance Nightingale Andı
B) Hammurabi Yasaları
C) Hipokrat Andı
D) Hammurabi Yemini
E) Dönemin din etiği ilkeleri

17. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik etiği ilkelerinden biridir?
A) Bireye saygı
B) Eşitlik
C) Sadakat
D) Gizlilik
E) Hepsi

18. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin birey açısından sağladığı yararlardan biridir?
A) Kurumda sunulan hizmetin kalitesi artar
B) Hatalı üretim azalır, verimlilik artar
C) Kurumun toplumdaki saygınlığı artar
D) Çalışanlar yükselme imkanı bulur
E) Üstlerin astlarını denetlemesi kolaylaşır

19. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından biri değildir?
A) Çift yönlü bir iletişim kurma
B) Otoriter bir tutum sergileme
C) Toplumu yargılamadan kabullenme
D) Etkili dinleme ve konuşma
E) Toplumsal değerlere saygılı olma

20.Aşağıdakilerden hangisi zekanın tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içerdiğini ileri sürmektedir?
A) Gardner
B) Cohen
C) Dekart
D) Neuman
E) Piaget

21. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kullanılan sembollerden biridir?
A) Konuşma
B) Eylem
C) Davranış
D) Resim
E) Hepsi

22. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alır?

A) Dönüt
B) Mesaj
C) Alıcı
D) Kanal
E) Hepsi

23. Aşağıdakilerden hangisi bireysel davranış kurallarını ifade etmektedir?
A) Deontoloji
B) Ahlak
C) Etik
D) Anayasa
E) Hepsi

24. Aşağıdakilerden hangileri sözsüz iletişimin başarılı olmasının kurallarındandır?
I. Gülümseme
II. Gerektiğinde dokunma
III. Göz teması kurma
IV. Ulaşılabilir olma
V. İletişim kurulan kişiden uzak durma

A) I, II
B) I, II, III
C) III, IV, V
D) I, II, III, IV
E) I, II, III, IV, V

25. Aşağıdakilerden hangisi mesleki davranış standartlarını içermektedir?

A) Töre
B) Etik
C) Ahlak
D) Anayasa
E) Hepsi

Hemşirelikte Eğitim Dersi Bütünleme Sınavı Cevapları

1. B
2. A
3. C
4. D
5. A
6. C
7. C
8. D
9. E
10. E
11. C
12. C
13. D
14. B
15. A
16. A
17. E
18. D
19. B
20. A
21. E
22. E
23. B
24. D
25. B

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال