Biyoistatistik dersi bütünleme sınavı


Biyoistatistik dersi bütünleme sınavı soru ve cevapları aşağıdadır.

1. Örnekten elde edilen veriler üzerinden yapılacak bazı tahmin ve analizlerle ilgili prensipleri ortaya koyan istatistik dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik İstatistik
B) Şans İstatistiği
C) Küme İstatistiği
D) Deskriptif İstatistik
E) Tasviri İstatistik

2. Kan pH değeri için kullanılan ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aralık
B) Oran
C) Adlandırma
D) Dereceleme
E) Özel ölçek

3.Bir çalışmada ölçülen 26,361 sayısının tek ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 26,3
B) 26,36
C) 26,0
D) 26,4
E) 2,63

4. Aşağıdakilerden hangisi ortalama çeşidi değildir?
Aritmetik Ortalama
Harmonik Ortalama
Geometrik Ortalama
Mod Ortalama
Kareli Ortalama

5. Aşağıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?
Yi = ( 7, 9, 12, 16, 12, 15, 13)

A) 13 B) 14 C) 19 D) 10 E) 12

6. Aşağıdaki Y değişkeninin mod değeri nedir?
Yi= (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13)

A) 7 B) 15 C) 16 D) 12 E) 13

7. Aşağıdaki Y değişkeninin varyansı nedir?
Yi = (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13)

A) 2 B) 3 C) 10 D) 8 E) 7

8.Aşağıdakilerden hangisi sıralı verileri 10 eşit parçaya bölen kantil ölçüsüdür?
A) Kartil (Çeyrek)
B) Desil (Onluk)
C) Percentil (Yüzdelik)
D) Medyan (Ortanca)
E) Mod

9.Populasyon birbirine yakın homojen alt gruplardan oluşmuş ise hangi tip örnekleme metodu kullanılır?
A) Basit şans örneklemesi
B) Sistematik örnekleme
C) Tabakalı örnekleme
D) Küme örneklemesi
E) Çok kademeli şans örneklemesi

10. Populasyon ortalaması ile tahmin- lenecek örnek ortalaması arasında öngörülen fark d=(μ-x) değeri büyü- dükçe, örnek hacmi (büyüklüğü) nasıl değişir?

Örnek hacmi değişmez
Örnek hacmi artar
Örnek hacmi azalır
Poplasyon büyür
Populasyon küçülür

11. Deneklerin kısa bir süre izlenmesi ile elde edilen verilerin kullanıldığı araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesitsel araştırma
B) Laboratuar araştırması
C) Geriye dönük araştırma
D) Deneysel araştırma
E) İleriye yönelik araştırma

12. Z tablosunda 2.81 kritik tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı % olarak nedir?
A) %5
B) % 0,25
C) % 1,5
D) %10
E) % 2,5

13. İki ortalama farkının hipotez testinin yapıldığı bir çalışmada, t dağılımının test istatistiği th=1.96 ve tablo değeri tc= 1.39 olarak belirlenmiştir. Bu hipotez testi için aşağıdakilerden han- gisi doğrudur?
A) H0 Kabul, H1 Red edilir
B) H0 ve H1 belirsizdir
C) H0 belirsizdir
D) H1 belirsizdir
E) H0 Red, H1 Kabul edilir

14. Kikare dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Diğer sayfaya geçiniz 
Sola çarpık bir dağılıştır
Simetrik bir dağılıştır
Yayvan bir dağılıştır
Sağa uzun kuyruklu bir dağılıştır
Şekilsizdir

15. İki sürekli değişken arasında birlikte değişim ilişkisini açıklayan istatistik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uniform
B) Regresyon
C) Eşleme
D) Binom
E) Korelasyon

16.Ergin insanlarda serçe parmak uzun- luğu ile bu parmağın çevresi arasındaki korelasyon r=0,90 ise bu korelasyon katsayısı için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

Pozitif, zayıf
Pozitif, iyi
Pozitif, çok yüksek
Pozitif, orta
Pozitif, ilişki yok

17. Kaba doğum hızı (KDH) hesaplanırken formülün pay ve paydasındaki değerler sırasıyla nedir?
A) Yıl içinde canlı doğum sayısı / Yıl ortası nüfus
B) Yıl içinde canlı doğum sayısı / Yılsonu nüfus
C) Bir yıldaki gebe sayısı / O yıldaki canlı doğum sayısı
D) Bir yıldaki gebe sayısı / O yıldaki toplam doğum sayısı
E) Yıl içinde canlı ve ölü doğum sayısı / Yılortası nüfus

18. İnsidans ve prevalans hızları hesaplanırken formülün paydasına hangi bilgi yazılır?
A) Yıl ortası nüfus
B) Nüfus artış hızı
C) Hasta sayısı
D) Yılsonu nüfus
E) Risk altındaki nüfus

19.Bir medikal tanı testi 400 örnek üzerinde denenmiş, gerçek hastaların 200’üne hasta tanısı, gerçek hasta olmayanların 100’üne hasta değil tanısı, 50 kişiye hasta olmadığı halde hasta tanısı, hasta olan 50 kişiye ise hasta değil tanısı koymuştur. Bu testin doğruluk oranı nedir?
A) 0,90
B) 0,50
C) 0,75
D) 0,65
E) 0,25

20. t tablosunda 16 serbestlik derecesinde dağılımın sağ ucunda (tek yönde) %5’lik alanını sınırlayan t değeri nedir?

2,074
1,746
2,819
2,831
1,717

21. Bir bütünün parçalarını oransal olarak göstermek için çizilen grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sütun grafik
B) Bölünmüş daire grafiği
C) Histogram
D) Frekans poligonu
E) Özel grafik

22. Tek sayıdaki veriler büyüklük sırasına göre dizildiğinde, verilerin tam ortasın- da yer alan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varyasyon katsayısı
B) Standart sapma
C) Varyans
D) Medyan
E) Ortalama

23.Homojen bir materyal üzerinde yapılan bir çalışmada, örnek büyüklüklerinin yeterli olduğu, değişkenin dağılışının normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu materyal iki gruba ayrılmış ve bir gruba A metodu ile tedavi, diğer gruba B metodu ile tedavi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ortalamasını karşılaştırmak için aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır?
A) Tek ortalamanın hipotez testi
B) Eşleme testi
C) Grup karşılaştırması testi
D) Bir oran testi
E) İki oran farkının hipotez testi

24.Ortalaması 70 varyansı 25 olan bir not populasyonunda 75 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir?

A) 1
B) 0
C) 10
D) 5
E) 2

25. Gerçekten hasta olan bireylerin medikal test tarafından hangi oranda tespit edilebildiğini belirten oransal ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

Duyarlılık (Sensitivity)
Oranı Özgüllük (Specifity)
Oranı Pozitif Tanımlama
Oranı Negatif Tanımlama
Oranı Doğruluk Oranı (Tanı değeri)

Biyoistatistik Dersi Bütünleme Sınavı Cevapları

1.A 2.B 3.D 4.D 5.E 6.D 7.C 8.B 9.E 10. C 11. A 12. B 13. E 14. D 15. E 16. C 17. A 18. E 19. C 20. B 21. B 22. D 23. C 24. A 25. A

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال