Hemşirelik felsefesi ve temel kavramlar dersi bütünleme sınavı


Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Dersi Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları 

1. Aşağıdakilerden hangisi mesleği uğraştan ayıran en önemli iki ölçüttür?

A) Eğitim ve mesleğe bağlılık
B) Bilgi yükü ve toplumun temel sosyal
değerleriyle uyum
C) Mesleğe bağlılık ve sosyallik
D) Otonomi ve eğitim
E) Topluma hizmet sunma ve otonomi

2. “Hemşire sağlık ocağına başvuran bireye aile planlaması ile ilgili bilgi vererek hangi aile planlaması yöntemini kullanacağına karar vermesinde yardımcı olur”
Yukarıdaki olayda hemşire hangi rolünü yerine getirmiş olur?

A) Uzmanlık rolü
B) Koordinatörlük rolü
C) Klinisyenlik rolü
D) Savunuculuk rolü
E) Rehberlik ve danışmanlık rolü

3.Aşağıdakilerden hangisi lisans eğitimini ilk kez veren hemşirelik yüksekokuludur?

A) Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
B) Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
C) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
D) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
E) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

4. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanı “Gereksinimleri olduğunda ortaya çıkan gerginliği azaltmak için kendi kendine çaba gösteren bir organizma” olarak tanımlamıştır?

A) Faye G. Abdellah
B) Virginia Henderson
C) Ida Jean Orlando
D) Hildegard E. Peplau
E) Martha E. Rogers

5. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre aşağıdaki aşamalardan hangisinde birey; eşitlik, adalet ve insan haklarına dayalı kendine özgü ahlak ilkelerini örgütleyebilir?

A) Ceza ve itaat eğilimi
B) Kanun ve düzen eğilimi
C) Sosyal sözleşme eğilimi
D) Araçsal ilişkiler eğilimi
E) Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi

6. Abraham Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi’nde emniyet ve güvenlik gereksinimleri hangi düzeyde yer alır?

A) 1.Düzey B) 2.Düzey C) 3.Düzey D) 4.Düzey E) 5.Düzey

7. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi hemşireliğin amacını “Birey kendi bakımını yapar hale gelinceye kadar ona yardımcı olmak ve onun kendi bireysel bakımını üstlenmesini sağlamak” olarak tanımlamıştır?

A) Virginia Henderson
B) Faye Abdellah
C) Florence Nightingale
D) Dorethea Orem
E) Ida Jean Orlando

8.Aşağıdakilerden hangisi insanın değerliliğini ele alan felsefi akımdır?
A) Realizm
B) Natüralizm
C) Hümanizm
D) Romantizm
E) Pragmatizm

9. Aşağıda bütüncül yaklaşımla ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütüncül yaklaşım, hastalıkla birlikte bireyin hastalığa karşı tepkisini ele alır
B) Bütüncül yaklaşımda birey çevresinden soyutlanır
C) Bütüncül yaklaşım, bakım ve tedavinin niteliğini artırır
D) Bütüncül yaklaşım, insan yaşamının sürekli ve tek yönlü olduğunu vurgu- lar
E) Bütüncül yaklaşım, bireyin biyo-psiko-sosyal-spiritüel boyutlarını ele alır

10. Aşağıdaki kriterlerden hangileri hemşirelik uygulamalarında model seçiminde dikkate alınmalıdır?

Modeldeki aktivitelerin nasıl yapılacağının bilinmesi
Benimsenen model ile hemşirenin felsefesinin tutarlı olması
Modelin uygulanabilirliğine olan inanç
Modelin bireysel durumlarda kullanılabilmesi

A) II-III
B) II-III-IV
C) I-II-IV
D) I-II-III-IV
E) II-IV

11. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi hemşireliği “Bireyin iyileşmesinde yardım edici çevre sağlayan süreç” şeklinde tanımlamıştır?

A) Ida Jean Orlando
B) Abraham Maslow
C) Sister Callista Roy
D) Florence Nightingale
E) Joyce Travelbee

12. “Hemşirelik Bakımının Temel İlkeleri” adlı eser aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A) Virginia Henderson
B) Dorethea Orem
C) Florence Nightingale
D) Martha Rogers
E) Faye G. Abdellah

13. Öz Bakım Kuramı aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A) Karen Horney
B) Abraham Maslow
C) Sister Callista Roy
D) Dorethea Orem
E) Joyce Travelbee

14.Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanı tanımlarken “İnsan bütün parçalarının toplamından daha öte bir bütündür” ifadesini kullanmıştır?

A) Abraham Maslow
B) Dorethea Orem
C) Martha E. Rogers
D) Sister Callista Roy
E) Joyce Travelbee

15. Aşağıdakilerden hangisi yaşam modelinin bileşenlerinden değildir?

A) Yaşamda bireysellik
B) Sosyo-ekonomik faktörler
C) Yaşam aktivitelerini etkileyen fak-
törler
D) Bağımlılık/bağımsızlık
E) Yaşam aktiviteleri

16. Aşağıda verilen ifalerden hangisi yanlıştır?

A)Marjory Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ni geliştirmiştir
B)Marjory Gordon’a göre ön değerlendirme; veri toplamayı, tanılamayı, bilginin yorumunu, gruplandırılmasını ve isimlendirilmesini kapsar
C) Marjory Gordon, hemşirelik tanısının üç temel bileşenini problem-etiyoloji-semptom formatı biçiminde tanımlar
D)Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli 1974 yılında geliştirilmiştir
E) Marjory Gordon varsayımlarını oluştururken Martha Rogers’in çalış- malarından esinlenmiştir

17. Aşağıdakilerin hangisinde kanıta dayalı hemşirelik girişimlerinin geliştirilmesinde izlenmesi gereken basamaklar doğru olarak sıralanmıştır?

I. Literatür taraması
II. Problemi tanımlama
III. Yeni uygulama planı
IV. Problemin ve gereksinimlerin analizi
V. Uygulamayı değerlendirme

A) I-IV-II-III-V
B) II-IV-I-III-V
C) IV-I-II-III-V
D) II-I-IV-III-V
E) II-IV-III-I-V

18. Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım sistemindeki kanıt türlerindendir?
A) Deneysel olmayan kanıtlar
B) Uzman görüşleri
C) Deneysel kanıtlar
D) Tarihsel süreç
E) Hepsi

19.Aşağıda hemşirelik süreci ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hemşirelik süreci terimi ilk defa Dorothy Johnson tarafından kullanılmıştır
B) Hemşirelik süreci beş aşamadan oluşur
C) Hemşirelik süreci bakımı ve değerlendirmeyi kolaylaştırır
D) Hemşirelik süreci hasta merkezlidir
E) Hemşirelik süreci dinamiktir ve süreklidir

20.Kliniğe yeni yatan hastanın fiziksel muayenesinin yapılması hemşirelik sürecinin hangi aşamasında yer alır?

A)Değerlendirme
B)Planlama
C)Veri toplama
D)Tanılama
E)Uygulama

21. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanı tiplerindendir?

I. Ortaktanılar
II. Risk tanıları
III. İyilikhalitanıları
IV. Mevcuttanılar
V. Tıbbi tanılar
A) I-II-III-IV
B) II-III-V
C) III-IV-V
D) I-II-IV
E) II-IV-V

22. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?

A) Bireysel başetmede yetersizlik
B) Aktivite intoleransı
C) Doku bütünlüğünde bozulma riski
D) Deri bütünlüğünde bozulma
E) Egzema

23. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel faktörlerden biri değildir?

A) Ses tonu
B) Görme
C) Mood
D) İşitme
E) Okuma

24. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir kayıtta olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Hatalı ilaç uygulaması yapıldığında hasta takip formuna kaydedilmelidir
B) Standart kısaltmalar kullanılmamalıdır
C) Kayıtlar eksiksiz, doğru ve tanımlayıcı olmalıdır
D) Tüm girişimlerde tarih ve zaman kaydedilmelidir
E) Yapılan işlemler ve verilen ilaçlar hemen kaydedilmelidir

25. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda kullanılan bilgisayar destekli en yaygın hasta kayıt sistemidir?

A) Problem merkezli tıbbi kayıt
B) Hemşirelik minimum veri seti
C) Bilgisayar destekli hasta bakım kayıtları
D) Problem merkezli tıbbi bilgi sistemi
E) Perioperatif hemşirelik veri seti

Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Dersi Bütünleme Sınavı Cevapları

1. A
2. E
3. C
4. D
5. E
6. B
7. D
8. C
9. B
10. D
11. D
12. A
13. D
14. C
15. B
16. E
17. B
18. E
19. A
20. C
21. A
22. E
23. C
24. B
25. A

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال