Hemşireliğe giriş dersi bütünleme sınav soruları


Hemşireliğe Giriş dersi bütünleme sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır.

1. Birey hangi yaşlarda ölümün bir son olduğuna ancak ölümden sakınılabileceğine inanır?

A) 1-4 yaş
B) 5-9 yaş
C) 10-14 yaş
D) 15-19 yaş
E) 80 yaş ve üzeri

2. Sıcak ve soğuk uygulamalarda vücudun duyarlılığı ve toleransı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bebekler ve yaşlılar aşırı sıcağa/soğuğa karşı daha duyarlıdırlar
B) Bütünlüğü bozulmuş deride duyarlılık artar
C) Uygulama süresi uzadıkça tolerans azalır
D) Uygulama alanı genişledikçe tolerans artar
E) Boyun, bileğin iç kısmı ve perianal bölge sıcaklığa daha duyarlıdır

3.Aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisi ağrısı olan bireye yaklaşımda, hemşirenin bireysel bakım planlaması gerektiğini gösterir?

A) Ağrının algılanması ve verilen tepki bireyler arasında farklılıklar gösterir
B) Ağrı, doku hasarını haber veren bir duyumdur
C) Ağrı, vücudun desteğe gereksinimi olduğunu gösterir
D) Ağrı, doku hasarı yaratan uyaran- dan kaçmak için bireyi harekete geçiren koruyucu bir tepkidir
E) Birey onu rahatsız eden duyguyu ağrı olarak tanımlıyorsa, ağrı varlığı kabul edilmelidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi ağrı toleransını azaltan etmenlerdendir?

A)Alkol
B)Hipnoz
C)Öfke
D)Dikkati başka yöne çekme Masaj

5. Uyurgezerlik gibi normal olmayan durumlar, uykunun hangi evresinde görülür?

A) Nonrem 1. evre
B) Nonrem 2. evre
C) Nonrem 3. evre
D) Nonrem 4. evre
E) Rem

6. Günlük idrar miktarının 100 ml’nin altında olmasına ne ad verilir?

A) Anüri
B) Poliüri
C) Oligüri
D) Pollaküri
E) İdrar retansiyonu

7. Temiz aralıklı kateterizasyonla (TAK) ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Nörojenik ve nörojenik olmayan mesane boşaltım sorunlarında kullanılır
B) Hastanın beden imajı ve öz güvenini sürdürmesini sağlar
C) Sürekli olarak kataterle yaşamayı zorunluluk olmaktan çıkarır
D) Üretrada daha az travmaya yol açar
E) Erkek hastalarda TAK yerine kondom kateter tercih edilmelidir

8.Kahve telvesine benzeyen gaita hangi durumlarda görülür?

A) Et ağırlıklı beslenmede
B) Süt ağırlıklı beslenmede
C) Üst sindirim sistemi kanamalarında
D) Safra kesesi tıkanıklıklarında
E) Rektum kanserlerinde

9.Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda gö- rülen konstipasyon nedenlerinden biri değildir?

A) Sindirim enzimlerinin azalması
B) Sfinkter kontrolünün kaybolması
C) Çiğneme ile ilgili sorunların gelişmesi
D) Peristaltik hareketlerin yavaşlaması
E) Hareketsizlik

10. Lavman uygulanan bireye sol lateral pozisyon verilmesinin nedeni aşağıda- kilerden hangisidir?

A)Sıvının kolona geçişini kolaylaştırmak
B)Distansiyonu önlemek
C)Kalbe dönen kan miktarını artırmak İşlem sırasında kan basıncının düş- mesini önlemek
D)Ağrıyı azaltmak

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi akciğer- lerdeki tidal volümü açıklar?

A) Her bir ekspirasyon veya inspiras- yonda akciğerlere alınan veya veri- len hava hacmidir
B) Maksimal bir inspirasyondan sonra yapılan tam bir ekspirasyon ile çıka- rılan havadır
C) Zorlamalı bir inspirasyon ile akciğer- lere alınan hava hacmidir
D) Zorlamalı bir ekspirasyon ile akciğer- lerden çıkarılan hava hacmidir
E) En zorlamalı ekspirasyonla dahi ak- ciğerlerden çıkarılamayan hava hac- midir

12. Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan trans- füzyonu yapılmasına ne ad verilir?

A) Total kan transfüzyonu
B) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
C) Masif kan transfüzyonu
D) Otolog kan transfüzyonu
E) Akut kan transfüzyonu

13. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz ilaç tedavisinin lokal yan etkilerindendir?

A) Sepsis
B) Ağrı
C) Anaflaksi
D) Emboli
E) Dolaşım yüklenmesi

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) %20 Mannitol solüsyonunun ozmo- laritesi ekstraselüler sıvı ve plazma- dan yüksektir
B) %20 Dextroz solüsyonu intravenöz verildiğinde hücrelerin büzülmesine neden olur
C) %0.9 NaCl solüsyonu intravenöz verildiğinde hücre içindeki sıvı hücre dışına çıkar
D) %0.45 Na solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvıdan düşüktür
E) Hipotonik sıvılar intravenöz verildiğinde ekstraselüler sıvı hücre içine girer

15. 2000 ml %10 dekstroz solüsyonu 6 saatte verilmek isteniyor. Dakikadaki damla sayısı yaklaşık kaç olmalıdır?

A) 5 damla B) 33 damla C) 83 damla D) 111 damla E) 333 damla

16. Z tekniği hangi yol ile ilaç uygulanırken kullanılır?

A) İntramüsküler B)Subkutan C)İntrakutan D)İntravenöz E)İntrakardiyak

17. İntramüsküler enjeksiyonlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İğnenin dokuya giriş açısı 45o-90o arasında değişir
B) Gluteus maksimus kası bebeklerde 7 aydan sonra kullanılmalıdır
C) Vastus lateralis bebekler için uygun bir kastır
D) Deltoid kası 2 yaşından büyük ço- cuklarda kullanılmalıdır
E) Hepsi

18. Deride kızarıklık, pullanma, kaşıntı, ödem gibi belirtilerle kendini gösteren iltihabi durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dermatit
B) Fissür
C) Abrazyon
D) Ürtiker
E) Telanjiyektazi

19. Aşağıdakilerden hangisi sıvazlama şeklinde uygulanan deri ve deri altındaki dokuları etkileyen masaj hareketidir?

A) Petrisaj
B) Efloraj
C) Tapotman
D) Friksiyon
E) Vibrasyon

20.Vücudu sağ ve sol olarak ikiye böldüğü varsayılan vücut düzlemine ne ad verilir?

A) Planter düzlem
B) Horizontal düzlem
C) Sagittal düzlem
D) Frontal düzlem
E) Transvers düzlem

21. Aşağıdakilerden hangisi bigemine nabzı tanımlar?

A) Dakikadaki nabız sayısının 120’nin üzerinde olması
B) Dakikadaki nabız sayısının 130’un üzerinde olması
C) Dakikadaki nabız sayısının 60’ın al- tında olması
D) Radyal ve apikal nabız arasında fark olması
E) Nabzın her normal vuruşunun ardın- dan bir ekstra sistolün olması

22. Kan basıncı ölçümünde yapılan hata- larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Steteskop alıcısının manşetin altına sıkıştırılması, gerçek değerden daha yüksek değer ölçümüne neden olur
II. Steteskop alıcısının ölçüm yapılan arterin tam üzerinde olmaması, gerçek değerden daha düşük değer ölçümüne neden olur
III. Manşet eninin hastaya göre geniş olması, gerçek değerden daha yüksek değer ölçümüne neden olur
IV. Hastada aritmi olması, gerçek değerden daha düşük değer ölçümüne neden olur
V. Manşonun havasının çok yavaş boşaltıl- ması, gerçek değerden daha yüksek değer ölçümüne neden olur
A) I-III
B) II-III-IV
C) II-IV-V
D) III-V
E) I-V

23. Aşağıdaki durumların hangisinde vücut sıcaklığının rektal yolla ölçülmesi uygundur?

A) Yenidoğan döneminde
B) Rektum ameliyatı sonrasında
C) Kardiyak problemi olan hastalarda
D) Bilinçsiz hastalarda
E) Loğusalık döneminde

24.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi basınç yarası gelişme riskini azaltır?

A) Hastanın baş yüksekliği 30 derece- den daha dik olmalıdır
B) Simit şeklinde minderler kullanıl- malıdır
C) Hastanın pozisyonu sık sık değiştiril- melidir
D) Hasta yatağın ayakucuna doğru kay- dığında iki kişi tarafından koltuk altlarından tutularak yukarı doğru çekilmelidir
E) Hepsi

25)Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon ya da dezenfeksiyon işlemini etkileyen faktörlerdendir?

A) Mikroorganizmanın tipi
B)Mikroorganizmanın sayısı
C)Mikroorganizmanın lokalizasyonu
D) Ortamın fiziksel-kimyasal özellikleri
E) Hepsi

26. Hastane yüzeylerinin genel temizli- ğinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Duvar, masa gibi objelerin özel durumlar dışında dezenfeksiyonu gerekmez
B) Zemin temizliği, herhangi bir bulaşma yoksa ılık su ve deterjan ile yapılmalıdır
C) Lavaboların temizliğinde yüksek düzey dezenfeksiyon kullanılmalıdır
D) Çalışma alanlarının temizlenmesinde sodyum hipoklorit solüsyonu yeterli olmaktadır
E) Temizlik, kliniğin temiz bölgelerinden kirli bölgelerine doğru ilerleme- lidir

27. Aşağıdakilerden hangisi hastane orta- mında sağlığı ve güvenliği etkileye- bilecek psikososyal faktörlerdendir?

A) Gürültü
B) Sitotoksik maddeler
C) Şiddet
D) Islak zemin
E) Hepsi

28.Aşağıda verilen durumlar hangi hemşirelik tanısının etiyolojik faktörleridir?

 • Yüksek riskli davranışlar
  Yetersiz ya da uygun olmayan destek sistemleri
  Bedensel ve ruhsal hastalıklar
  Duyusal fonksiyonların bozukluğu
  Uygulanan tedavilerin yan etkileri
  Olumsuz çevre koşulları

A) Travma riski
B) Gaz değişiminde bozulma
C) Etkisiz termoregülasyon
D) Depresyon
E) Aktivite intoleransı

29) Aşağıdaki faktörlerden hangisi bireyi enfeksiyona yatkın hale getirir?

A) Bağışıklık sisteminin zayıflığı
B) Yenidoğan ve yaşlılık dönemi
C) Bazı hastalıklara genetik olarak yatkın olma
D) Yetersiz ve dengesiz beslenme
E) Hepsi

30)Temas eden iki cismin birbirlerine ısı aktarmasına ne ad verilir?

A) Radyasyon
B) Kondüksiyon
C) Konveksiyon
D) Işınım
E) Evaporasyon

Hemşireliğe Giriş Dersi Bütünleme Sınavı Cevapları

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.A 7.E 8.C 9.B 10. A 11. A 12. C 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. C 21. E 22. C 23. D 24. C 25. E 26. C 27. C 28. A 29. E 30. B

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال