Hemşirelik bölümü dersleri nelerdir? Hemşirelik okumak zor mu?

Hemşirelik bölümünün amacı; sağlıklı, hasta veya engelli kişilerin bakımını bir plan dahilinde uygulayacak hemşireler yetiştirmektir. Bu alanda profesyonel kişiler yetiştirmek için hemşirelik derslerinin yanında zorunlu genel kültür dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Hemşirelik zor mu sorusuna birlikte cevap arayalım.

Hemşirelik ders müfredatı üniversiteden üniversiteye kısmi farklılıklar göstermektedir. Burada dönem dönem belirtilen derslerin bir kaçını diğer dönemlerde alabileceğiniz gibi hiçte almayabilirsiniz. Bu derslerin yanında hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde stajda görülmektedir.

HEMŞİRELİK DERSLERİ


Hemşirelik 1. sınıf dersleri


Hemşirelik 1. sınıf 1. dönem dersleri

 • ANATOMİ: Hemşirelik öğrencilerinin, insan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğrenmesini anatomi dersinde amaçlamaktadır. Ders kapsamında; kas iskelet sistemi, eklemler, ve nöroloji konuları yer almaktadır.

 • BİYOKİMYA: Bu ders, hemşireliğe yönelik; İnsan yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri incelenir. Derse ek katkı olarak moleküler genetik ve biyoteknoloji konularından da bilgi verilir. Öğrenciler, biyokimya, ve moleküler genetik konularına has kapsamlı teknikleri prensip ve uygulama alanları ile öğrenirler. Bu konularda donanımlı ve bilinçli hemşirelerler olarak yetişebilmelerine destek olmak hedeflenmektedir.

 • FİZYOLOJİ: Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.

 • HEMŞİRELİK FELSEFESİ TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ (Deontoloji): Hemşireliği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kurallar incelenir. İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların hemşirelikteki somut izdüşümlerini inceler.

 • İNSAN DAVRANIŞI VE İLİŞKİLER

 • ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLAP TARİH - I

 • TÜRK DİLİ I

 • YABANCI DİL I

Hemşirelik 1. sınıf 2. dönem dersleri

 • FARMAKOLOJİ: Bu dersin amacı farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri konusunda bilgi sağlamaktır. Farmakoloji dersinde ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri konuları yer almaktadır.

 • HEMŞİRELİK ESASLARI: Hemşirelik bakımında yer alan temel kuram ve kavramlar doğrultusunda hemşirelik bakımı ilke ve yöntemleri ele alınır ve bu kapsamda doku bütünlüğü, ilaçların uygulanması, sağlıklı ve hasta bireyin hijyen, hareket, solunum, sıvı, beslenme, boşaltım gereksiniminin karşılanması, perioperatif bakım, kayıp, ölüm ve hemşirelikte sistematik yaklaşım konuları ve uygulama yer alır.

 • MİKROBİYOLOJİ - PARAZİTOLOJİ: Mikrobiyoloji ve parazitoloji dersleri bazı üniversitelerde ayrı ayrı verilirken bazı üniversitelerde tek der olarak verilmektedir.

  - Mikrobiyoloji; mikroorganizmaların genel özellikleri ve sınıflandırılması, mikroorganizmaların beslenmesi ve çoğalması, mikroorganizma - konakçı ilişkisi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, mikroorganizmalar ve geliştirdikleri enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, hastane enfeksiyonları, bağışıklık sisteminin özellikleri, aşılar, bağışıklık serumları konuları yer alır.

  - Parazitoloji; asalakları, asalakların konakçıları ve aralarındaki ilişkileri konu alan bilim dalıdır. Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve işlevlerini insanlarda oluşturduğu hastalıkların incelenmesini kapsamaktadır.

 • PATOLOJİ: Bu derste hastalıklı doku ve organlar incelenir. Özellikle hastalıkla ilişkili hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel anormalliklerin incelenmesi ve raporlanmasıyla ilgilenir. Hastalık bilimi olarak dilimize geçmiştir.

 • PSİKOLOJİ: Bu derste psikoloji bilimi genel olarak tanıtılarak psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi aktarılır. Derste bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi konular yer almaktadır.

 • TÜRK DİLİ II

 • YABANCI DİL II

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II

Hemşirelik 2. sınıf dersleri


Hemşirelik 2. sınıf 1. dönem dersleri

 • HASTA EĞİTİMİ: Hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına en kısa sürede ulaşmasını amaçlanmaktadır. Öğretme - öğrenme sürecinin nasıl olacağı konusunda bilgi ve beceriler kazınılır.

 • HEMŞİRELİKTE ETİK: Hemşireliğin dayandırıldığı kurallar, normlar ve kavramlar doğru veya yanlış ile iyi veya kötü olmak üzere ahlaki yönden sınıflandırılır. Bu yüzden de etik bireysel ve toplumsal hayatı ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derste hemşirelikte etik konusu hakkında eleştirel bir bakış açısıyla öğrenme sağlanır.

 • İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ: Sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkların erken tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonu, hastanın ve ailenin eğitimi konularında bilgi edinmesini ve uygulama becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Dersin kapsamında hemşirelik süreci, sıvı-elektrolit dengesi, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, şok ve hemşirelik bakımı, sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı konuları ve uygulamaları yer almaktadır.

 • İLETİŞİM BECERİLERİ: Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek) hoşgörülü ve önyargısız olmak, Eleştirilere karşı açık olmak, Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilme konusunda öğrencilerin gelişimini sağlamaktadır.

 • SAĞLIK TANILAMASI: Sağlığın değerlendirilmesi ve kültürün rolü, öykü alma ve fiziksel muayene yöntemleri, yetişkin sağlık tanılaması bu dersin başlıca konularıdır.

 • BEDEN EĞİTİMİ I

 • GÜZEL SANATLAR I

 • BİLGİSAYAR

Hemşirelik 2. sınıf 2. dönem dersleri

 • CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ: Temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için uygulamalı olarak bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacı ile gerekli hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır.

 • İLK YARDIM: Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Hemşireler ilkyardım konusunda teorik ve uygulamada bu eğitim verilmektedir.

 • SAĞLIĞI GELİŞTİRME: Bu dersin amacı, öğrencilere sağlığı koruma ve geliştirme kavramları ve stratejileri ile ilgili yeterli düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili farkındalık oluşturmayı ve sağlığı geliştirme bilincinin aşılanması amaçlamaktadır. Öğrencilerin, sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarını kazandırmada hemşirelik girişimlerinin önemini anlamasını sağlanmaktadır.

 • SOSYOLOJİ: İçinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, son derece heyecan verici bir derstir. Türkçe karşılığı toplum bilmidir.

 • BEDEN EĞİTİMİ II

 • GÜZEL SANATLAR II

Hemşirelik 3. sınıf dersleri


Hemşirelik 3. sınıf 1. dönem dersleri

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ: Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar. Dersin kapsamında, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, pediatri hemşireliğinde temel kavramlar, aşılama, büyüme–gelişme ve bozuklukları, beslenme, sistemler ve hemşirelik bakımı konuları ile uygulama yer alır.

 • HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA: Bilim ve araştırma, araştırma süreci, hemşirelikte araştırmanın önemi, hemşirelik araştırması ve uygulamada araştırma kullanımı, araştırma tasarımları, araştırmada örnekleme, hemşirelikte veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun yazımı ve sunumu, araştırmacıların etik sorumlulukları ve kanıta dayalı hemşirelik konuları yer almaktadır.

 • HEMŞİRELİKTE YÖNETİM: Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırır. Dersin kapsamında, yönetimin tanımı, amacı, teorileri, Hemşirelikte Yönetim, yönetici hemşirelerin fonksiyonları, yönetim süreci, organizasyon yapısı, motivasyon, iş doyumu, güç, otorite, değişim, problem çözme, karar verme, etik ve yönetim, hemşirelik yönetiminde yasal konular ve kalite sağlama konuları ve uygulamaları yer almaktadır.

 • KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ: Bu ders, çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemde kadına, bebeğine, ailesine ilişkin sağlık bakımının sürdürülmesine ve jinekolojik rahatsızlıklarda hemşirelik bakımına odaklanır. Dersin kapsamında, kadın sağlığı ve jinekoloji hemşireliği, üreme sağlığı ve hemşirenin rolü, normal ve riskli yenidoğan, gebelik, doğum ve sonrası hemşirelik bakımı, üreme sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı ile uygulama yer alır.

 • MESLEKİ İNGİLİZCE I


Hemşirelik 3. sınıf 2. dönem dersleri

 • RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ: Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Dersin kapsamında, psikiyatri hemşireliğinin felsefesi, amacı, ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki temel kavram, kuram ve yasalar, yetişkin ve çocuk ruh sağlığı sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımı, konuları ve uygulama yer almaktadır.

 • BİOİSTATİSTİK: Tüm verileri anlamlandırmak, biyostatistiğin ne yaptığını tanımlamanın bir yoludur. Verileri anlamlandırırken tablo ve grafikleri, sayıları, oranları, orantıları ve ölçütleri kullanırlar. Hemşirelikte araştırma yapılırken kullanılacak yöntemler bu derste öğretilmektedir.

 • MESLEKİ İNGİLİZCE II

Hemşirelik 4. sınıf dersleri


Hemşirelik 4. sınıf 1. dönem dersleri

 • EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ: Bu ders, öğrenciye toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımlarını, neden – sonuç ilişkilerini, epidemiyolojinin genel kavramlarını öğretir. Dersin kapsamında, epidemiyolojinin tanımı, genel kavramları, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, sağlığın ölçülmesi ve demografik veriler, epidemiyolojide kullanılan hızlar ve oranlar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.

 • HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ: Sağlık toplumbilimi, toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri, koruyucu hekimlik ve sağlık toplumbilimi ilişkisi, hastalıkların ortaya çıkmasında biyolojik çevre, fiziksel çevre ve toplumsal çevre etkenleri, çevresel zararların önlenmesi, nüfus ve sağlık, nüfus değişikliklerini etkileyen toplumsal etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin iş doyumları ile ilgili konular bu derste incelenir.

 • HEMŞİRELİKTE EĞİTİM: Hemşirelikte eğitiminin yeri, önemi ve ilkeleri, öğrenme öğretme ile ilgili kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, grup eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, yetişkin eğitimi ve sağlık eğitimi konuları ile hemşirelik eğitimi uygulamaları yer almaktadır.

 • MESLEKİ İNGİLİZCE III

Hemşirelik 4. sınıf 2. dönem dersleri

 • KLİNİK UYGULAMA: Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.

 • MESLEKİ İNGİLİZCE IV

Hemşirelikte seçmeli dersler

Aşağıda belirtilen dersler dönem dönem seçmeli ders olarak açılmaktadır. Eksik kredinize göre açılan derslerden birini veya bir kaçını almanız gerekebilir.

 • ADLİ TIPTA TEMEL KAVRAMLAR

 • FİZİKSEL HASTALIKLARDA PSİKOLOJİK ETKENLER VE LİYEZON

 • KADIN SAĞLIĞI VE KÜLTÜR

 • KORONER YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

 • REHABİLİTASYON

 • DOĞURGANLIĞIN DÜZENLENMESİ

 • HEMŞİRELİKTE BAKIM TEKNOLOJİSİ

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ

 • LİDERLİK

 • MOBBİNG-İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET

 • SAĞLIK HUKUKU VE HEMŞİRELİK

 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

 • UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

 • AFET KÜLTÜRÜ

 • BESLENME İLKELERİ

 • BİLİM TARİHİ

 • CİNSEL SAĞLIK

 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME

 • ETKİLİ SUNUM BECERİLERİ

 • HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ

 • HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ

 • İŞARET DİLİ

 • KULAK BURUN BOĞAZ HEMŞİRELİĞİ

 • SAĞLIK VE MEDYA

 • SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ

 • SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

 • STRES YÖNETİMİ

Bu eğitim müfredatı İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine aittir.


Hemşirelik eğitimi zor mu?

Bu sorunun objektif bir cevabı yoktur. Hemsire.Com olarak subjektif değerlendirmemiz;

Hemşirelik müfredatında yer alan dersler incelendiğinde tamamına yakını sözel ve ezbere dayalı dersler olduğu görülmektedir. Derslere katılım gösterdiğiniz sürece özverili ve gayretli çalışmanızla geçilebilecek derslerdir. Hemşirelik eğitimi insanın kendi vücudunuda tanımasına olanak sağladığı için ilgi çekici bir bölümdür. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin %93'ü derslerinde yeterli başarıyı sağlayarak 4 yılda üniversiteden mezun olmaktadır.

Hemşirelik mesleği zor mudur? sorusunun cevabısı ise ayrı bir konudur.

Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra insanlarla olan iletişimi güçlü sağlık konusunda kendinize ve çevrenize yardımcı olabilecek kişiler olacaksınız. Bilgi ve birikiminizle insanların sağlıkla ilgii sorularını kolaylıkla cevaplayabileceksiniz. Üniversitede aldığınız eğitimin kalitesi ile 4 yıllık süreçte kendinizin çok farklı bir kişi olduğunuzu görebilirsiniz.


İlgili içerikler;

Hemşirelik bölümünü tercih etmeli miyim?

Hemşirelerin görevleri ve çalışma alanları nerelerdir?


KAYNAK: hemsiresite.blogspot.com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال