Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği sınav soruları

 


  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1)Aşağıdakilerden hangisi kişilik bozukluklarında sık görülen özelliklerden biri değildir?

A) Yaşadığı toplumun özelliklerinden belirgin biçimde farklıdır.
B) Sosyal, mesleki ve diğer alanlarında belirgin bir işlev bozukluğuna ve kaybına yol açar.
C) KB’nda patolojik kişilik özellikleri hasta tarafından genellikle normal olarak algılanır.
D) Kişi olumsuz özelliklerinin farkındadır ve çok önemli durumlarda bu özelliklerini esnetmeye çalışır.

 

 

2) I. A kümesi; Şizoid KB-Şizotipal KB- Paranoid KB

II. A kümesi; Paranoid KB- Obsesif Kompulsif KB- Sınırda (Borderline) KB
III. B kümesi; Antisosyal KB- Sınırda KB- Histrionik KB-Narsisitik KB
IV. C kümesi; Çekingen KB-Bağımlı KB-Antisosyal KB

Yukarıda numaralanmış kişilik bozukluğu sınıflandırılması ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I    B) I-III      C) II – IV   D) II – III – IV

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Borderline Kişilik Bozukluğu tanısı almış bireylerde görülen özelliklerden biri değildir?

A) Azalmış başarı B) Dürtüsellik C) Hafif ve kısa psikotik epizodlar D) Kuşguculuk

 

 

4) Paranoid Kişilik Bozukluğu tanısı alan bireylerin bakımında aşağıdakilerde hangisi yapılmamalıdır?

A) Birey ile konuşurken sakin davranmak gerekir.
B) Bireyin güvenini sarsmamak önemlidir, bu yüzden yerine getirilmeyecek sözler verilmemelidir.
C) Basit, anlaşılır ve kısa ifadeler konuşulmalıdır.
D) Hemşire bireyin paylaştığı düşüncelerini diğer ekip üyeleri ile paylaşmalıdır.

 

 

5) Bayan Z. Sosyal ve iş yaşamındaki bulunduğu ortamlarda aşırı dekolte, kısa elbise ve etek giymeyi tercih etmektedir. Bu konuda işyerinden aldığı uyarılara rağmen benzer şekilde giyinmeye devam etmiştir. Bayan Z. erkek arkadaşıyla giysileri, aşırı makyaj yapması ve ortamlarda abartılı gülüşlerinin insanları rahatsız etmesi konusunda tartışmıştır. Yeni girdiği ortamlarda insanlarla hızlı bir şekilde sıcak iletişime geçen bayan Z. özellikle çevresindeki bayanlar tarafından yapmacık davranmakla, doğal olmamakla, ortamlarda sürekli ön planda olma çabasıyla ve erkekleri baştan çıkarmaya çalışmakla eleştirilmektedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre bireyde hangi kişilik bozukluğu söz konusudur?

A) Şizotipal B)Narsisistik C) Borderline D) Histrionik

 

 

6) Bayan A. özel bir okulda öğretmendir. İş yerindeki arkadaşlarını kendisini kıskanmakla suçlamaktadır. A. çevresine sürekli okulun en başarılı öğretmeni olduğunu söylemektedir. Onun başarıları sayesinde okulunun şehrin en iyileri arasında yer aldığını belirtmektedir. A. Hanım’ın arkadaş çevresi pek yoktur. Çünkü insanlar onun aşırı küstah, kibirli ve çekilmez biri olduğunu düşünerek ondan uzak durmaktadır.

Yukarıdaki ifadelere göre bireyde mevcut olan kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çekingen B) Antisosyal Kişilik C) Narsisistik D) Borderline

 

 
7) Aşağıda anksiyete ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hafif düzey anksiyetede bireyin algısı açıktır.
B)Orta düzey anksiyetesi olan bireyde kan basıncında yükselme ve kalp atımında hızlanma gibi fizyolojik belirtiler görülür.
C)Ciddi derecede anksiyetesi olan birey duygularını kontrol edemez ve öfkelidir.
D)Panik derecede anksiyetesi olan birey karşılaştığı problemleri çözmede başarısızdır.

 

 
8) . Evden ya da bağlandığı başlıca kişilerden ayrıldığında ya da ayrılacak gibi olduğunda aşırı tasalanma

. Bağlandığı kişilerin yitirileceği ya da bu kişilerin başına kötü bir olay geleceği ile ilgili sürekli olarak aşırı tasalanma
.Bağlandığı kişilerin birinden ayrılmaya neden olacak istenmeyen bir olay yaşayacağıyla ilgili sürekli olarak aşırı tasalanma
Klinikte gözlem altında olan bireyin yukarıdaki davranışları sergilemesi hangi Bozukluğu düşündürmektedir?

A)Ayrılma kaygısı   B) Mutizm   C)Özgül Fobi  D) Panik Bozukluk

 

 
9) Mutizm tanısı almış olan bireyin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamaktadır?

A) Seratonin geri alım inhibitörleri kullanılmakta
B) Aile terapisi yapılmakta
C)Konuşma terapisi önerilmektedir.
D)Benzodiazepinler Kullanılmaktadır.

 

 

10) Fatma Hanım nefes darlığı, hızlı soluk alıp verme, çarpıntı, göğüs ağrısı ve ölüm korkusu şikayetleri ile bir hastanenin acil servisine başvurur. Fatma Hanım, evde temizlik yaparken aniden ortaya çıkan bu belirtilerden dolayı kalp krizi geçirdiğini düşünmektedir. Yapılan fizik muayene EKG sonrasında Fatma Hanım’a psikyatri ile görüşme önerisinde bulunulmuştur.
Yukarıda verilen vakaya göre, aşağıdaki psikolojik sorunlardan hangisi örnek verilebilir?

A)Panik Bozukluk
B)Yaygın ANksiyete Bozukluğu
C)Agorafobi
D)OKB

 

 
11) Aşağıda verilen Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi ile iligili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Farmokolojik ve psikoterapiler kullanılır.
B)Farmakolojik tedavilerde Benzodiazapinler kullanılır.
C)Benzodiazapinler ancak 3 visit sonrası kullanılır.
D)Psikoterapide; Psikodinamik, Bilişsel davranışçı, destekleyici terapiler kullanılır.

 

 

12) A. K. insanların kendisine anlamadığını aslında kendisinin çok sosyal olduğunu ancak evlerinde kesinlikle misafir ağırlamaktan hoşlanmadığını ifade etmiştir. Evde misafir ağırlamak istememesinin sebebini düzenin bozulması ve sonradan evi yeniden düzenlemek için ne kadar çabalasada istediği gibi gerçekleştiremediğini anlatmaktadır. A.K. en son halasını bir hastalık nedeniyle iki gün misafir olarak ağırlamak zorunda kaldığını; halasına daima öfkelendiğini ve en küçük şeyde kavga çıkarmaya çalıştığını kabul etmiştir. Halası gece yarısı tuvalete kalktığında kendisinin de kalktığını halasının kirlettiği tuvaleti temizlemek için beklediğini ifade etmiştir. İçeride temizlik yaparken mide bulantısı, gözlerinde buğulandığını hissetmiş ve klozetin yanına çökmüştür. Ne zaman sonra uyandığında eşinin kapıyı kırdığını ve kendisini tuvalet zemininde sırılsıklam ter içinde bulmuştur. Bunun üzerine aile üyeleri tarfından hastaneye getirilmiştir.

Yukarıda anlatılan vakada hangi psikolojik sorun mevcuttur?

A)OKB
B)Sosyal Fobi
C)Panik bozukluk
D)Yaygın anksiyete bozukluğu

 

 

13) Aşağıda verilen Kimlik çözülmesi bozukluk ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kronik gidişli, kimlik ve bellek bozukluklarıyla seyreden bir bozukluktur.
B)Kişide iki ya da daha fazla kimlik ya da kişilik vardır.
C)Temel kişilik olgunlaşmamış ve tam bütünleşmemiştir.
D)Türkiye Ruh Sağlığı Araştırmasına göre 12 aylık Kimlik çözülmesi bozukluğunun oranı %5’tir.

 

 

14) Kimlik çözülmesi tanısı almış hastanın tedavisi ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Hipnoz ve sodyum amorbital görüşmesi yapılır.
B) Fluoksetin ve serotonin kullanılmaktadır.
C)Tedavide en çok bilişsel davranışçı teknikler kullanılmakta
D) Farmakolojik tedavilerde Benzodiazapinler kullanılır.

 

 

15)Aşağıda verilen depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Kişi kendi bedenini veya çevresini yanlış algılar.
B)Kişi yanlış algıladığının farkında değildir.
C)Kişi yaşamının bir kısmı bellekten silinmiştir.
D)Bu kişilerin tedavisinde sıkça hipnoz kullanılır.

 

 

16) I. Kişinin belirtilerinin önemi ile orantısız, süreklilik gösteren düşünce
II. Sağlık ya da belirtilerle ilgili sürekli yüksek düzeyde bir kaygı
III. Sağlık kaygılarına aşırı zaman ve içsel güç harcama
IV. Herhangi bedensel belirti sürekli olarak bulunmasa da, belirti gösteriyor olma durumu süreklilik gösterir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bedensel belirti bozukluğunda görülen davranışlardandır?

A)Hiçbiri   B) Yalnızca II   C) II ve III   D) HEPSİ

 

 

17) Aşağıda verilen Somatizasyon bozukluğu tedavisi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grup terapileri uygulamaktadır.
B) Bilişsel davranışçı yaklaşımlar uygulanmaktadır.
C)SSRI ve antikonvülzanlar kullanılmaktadır.
D)Psikodinamik yaklaşımlar uygulanmaktadır.

 

 
18)Aşağıdakilerden hangisi anoreksiya nevroza’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Yaş ve boy uzunluğu için olağan sayılan en az kiloda ya da bunun üzerinde vücut ağırlığına sahip olmayı kabullenmeme
B)Beklenin altında vücut ağırlığına sahip olmasına rağmen kilo almaktan ya da şişman biri olmaktan korkması
C)Bayanlarda menarş sonrası amenore; yani en az üç ardışık menstruel siklusun olmaması.
D) Kişinin beden algılanması normal ancak hipotalamustan kaynaklanan bir bozukluktur.

 

 

19)Anoreksiya Nervozaya yönelik hemşirelik girişimleri ve gerekçeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Bireyin boşaltım döngüsü hemşire tarafından gözlenmelidir – birey yetersiz sıvı alırsa konstipasyon gelişebilir.
B)Bireye uygun deri bakımı sağlanmalıdır –kaşektik olduğu için kemiklerin bası uyguladığı bölgeler deri bütünlüğünün bozulması açısından riskili bölgelerdir.
C)Diş hekimi ile görüşülerek uygun ağız bakımı sağlanmalıdır –bireyin aldığı besinler arttıkça, iyileşme süreci hızlanacaktır.
D)Bireyin yatak odasının ısısı kontrol altında tutulacak-birey normal, sağlıklı bir insana göre daha fazla üşüyebilir.

 

 

20) D. 20 yaşında üniversite öğrencisi bir bayandır. Yurttaki arkadaşı D’nin aşırı yemek yediğini gözlemlemiştir. D. her öğün tıkanırcasına yemek yemektedir. Yemek sonrası büyük pişmanlık duyan D. banyoya gidip midesini parmağı ile uyarmak yoluyla yediklerini çıkartmaktadır. Bir süre sonra D. her beslenme sonrası boğazını uyarmadan kusmaya başlamıştır. Oda arkadaşı banyoda boş laksetif kutuları ve diüretik haplar görmüştür. Oda arkadaşı D.’nin ailesine haber arayarak, onlara kızları hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıda anlatılan vakada hangi psikolojik sorun mevcuttur?

A)Anoreksiya Nervoza
B)Bulimiya Nervoza
c)OKB
D)Agorofobi

 

 

21) Deliryumun etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A)Madde eksikliği
B) ilacın yol açtığı deliryum
C)Çocukluk çağı travmaları
D)Başka bir sağlık durumuna bağlı deliryum

 

 

22)Aşağıdakilerden hangisi deliryumun ayırıcı tanılarından biri değildir?

A)Fonksiyonel Psikoz
B)Mani
C)Major depresyon
D)Bipolar bozukluk

 

 

23) Aşağıda verilen etyolojik faktörlere göre yeğin ve ağır olmayan nörobilişsel bozukluklardandan biri değildir?

A)Alzheimer hastalığı
B)Vasküler hastalıklar
C)HIVenfeksiyonları
D)Hipotiroidi

 

 

24) Alzheimer hastalığı ile ilişkili görülen davranışsal semptomlardan biri değildir?

A) Halüsinasyonlar
B)Delüzyonlar
C)Yeme bozuklukları
D)Depresyon

 

 

25) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemine Narkotik etki yapanlardan biri değildir?

A)Afyon B)Kokain C)Morfin D)Eroin

 

 

26) Aşağıda verilen Bağımlı hastaya ilişkin Fizksel Değerlendirmelerden biri değildir?

A)İdrar ve kanda alkol ve madde düzeyi
B)Genel görünüş ve motor davanışlar
C)Yara ,kesi, iğne iziveya yakın zamanda geçirilmiş fiziksel travma öyküsü/düşme
D)Bilinç düzeyi, hafıza ve yönelim düzeyi

 

 

27)Aşağıdakilerden hangisi Çıkarma davranışlarına bağlı AN’deki benzer tıbbi sorunlardan değildir?

A)parotis bezi büyümesi
B)midenin akut dilatasyonu
C)ipeka zehirlenmesi sonucu kardiyomiyopatiye bağlı kalp yetersizliği
D)baş ağrısı

 

 

28)Bulumiya nervoza nedir?

A)çok yeme hastalığı
B)kusma hastalığı
C)sağlıklı beslenme takıntısı
D)et ve süt ürünleri yiyememe

 

 

29)Aşağıdakilerden hangisi anoreksia bulgularındandır?

A)hipertansiyon
B)Taşikardi
C)Hipertermi
D)periferik ödem

 

 

30)Aşağıdakilerden hangisi dsm-IV e göre anoreksia tanımı dışında kalır?

A)Yaş ve boy uzunluğu için olağan sayılan bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme
B)beden algılamasında bozukluk
C)zayıflıktan aşırı korku
D)menstrüasyonların kesilmesi

 

 

I: bireylerde fiziksel ve bilişsel çökkünlük
II:Dikkati toplayamama
III:Dikkati toplayamama
31) Yukarıdakilerden hangisi Yeterli Uyku Uyunmazsa Karşılaşılacak Problemlerdendir?

A) 1     B)2-3     C)1-3   D)Hepsi

 

 

32-Hafif anksiyete seviyesinin psikomotor algısında hasta durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)kasgerginliği hafif,enerjik,göz kontağı iyi
B)şiddetli huzursuzluk,hassasiyette artış
C)konsantrasyon bozukluğu
D)irritabilite,zorluk hissi,başetme mekanızmalarının kullanımı

 

 

33- Panik bozukluğu korkusunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)üşüme,ürperme,ateş basmaları
B)soluğun kesilmesi
C)uyuşmalar
D)hızlı soluk alma

 

 

34- Trikotillomani rahatsızlığı nedir?

A) Deri yolma bozukluğu
B) Saç yolma hastalığı
C) Yaygın anksiyete bozukluğu
D) Ayrılma korkusu

 

 

35- Konversiyon bozukluğun etyolojisi nedir?

A) Biyolojik etkenler,psikolojik etkenler,sosyo kültürel etkenler
B) Psikojenik,diğer kişilere saldırma
C) Yaşam olayları,fizyolojik model,psikodinamik yaklaşım
D) Erken çocukluk yaşamı

 

 
36- Anksiyete hemşirelik tanıları nelerdir?

A) Kimlikte bozulma,sosyal izolasyon,yeme bozukluğu
B) Hiper tansiyon,apne,post travmatik değişim
C) Benlik saygısında bozulma,etkisiz inkar,kimlikte bozulma
D) Hipertansiyon,doku perfüzyonunda azalma,duygu durum bozukluğu

 

 

37- Anoreksiya nervoza hastalığı nedir?

A) Hastanın vücut ağırlığının artmaması için ağır spor ve diet yapması
B) Yemek yedikten sonra kendini kusturma
C) Aşırı yemek yeme
D) Sağlıklı beslenme takıntısı

 

 

38- Abur cubur yeme seansından sonra kendisini kusturma hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anoreksiya nervoza
B) Bulimiya nervoza
C)Ortoreksiya
D) Vücut dismorfik bozukluk

 

 

39- Hastalık tanısını etkileyen iç faktörler nelerdir?

A) geçmiş deneyimler
B) bilgi düzeyi
C) destek sistemleri
D) yaşam felsefesi

 

 

40- Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliğin primer amacı nedir?

A) Holistik sağlığı yükseltmek,psikososyal adaptasyona yardım etmek,baş etme gücünü arttırmak
B) Psikososyal gereksinmlere duyarlılığı arttırmak
C) Bakım becerisi geliştirmek,profesyonel gelişimi kolaylaştrmak
D) ruhsal sağlık kavramlarını entegre etmeyi yükseltmek

 

 

41- Deliryum derecelendirme ölçeğinde kaç puan üzeri risk altındadır?

A) 11
B) 15
C) 8
D) 12

 

 

42- Alzheimer hastalığında muhtemel koruyucu faktörler nelerdir?

A) Antienflamatuar ilaçlar
B)Östrojen
C)Apolipoprotein E2
D)Yüksek Zeka
E)Apolipoprotein E4 Alleli

 

 

43-Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının bilişsel kayıpları arasında yer almaz ?

A)Amnezi
B)Ambivalans
C)Apraksi
D)Afazi
E)Agnozi

 

 

44-Aşağıdakilerden hangisi reminisan terapinin özelliklerinden değildir ?

A)Hastalarla güven ilişkisi oluşturmak esastır
B)Aktif dinleme yöntemi kullanılır
C)Çevre merkezli yaklaşım kullanılır
D)Bireye geçmiş olaylar hatırlatılır
E)Grup terapi girişimi vardır

 

 

45-Psiko-fizyolojik bozukluğa sahip bireyin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sorumluluk sahibi değillerdir,sorumlulukları yerine getirmezler
B)Düşmancıl duygularını ifade etmekte zorluk çekmezler ve sevgiyi kaybedecekleri korkusu yaşamazlar
C)Uyumu kolay olmayan kişilerdir,kızgınlıklarını bastırmazlar
D)Psikiyatrik tedaviyi kabul etmemek için fiziksel hastalıklarını ileri sürerler
E)Yaşantılarında var olan stresörleri konuşmalarında ortaya koymazlar

 

 

46-Konsültasyon Lizeyon Psikiyatri hemşiresinin rol ve görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

A)Klinik
B)İdari
C)Deneyim
D)Araştırma
E)Eğitim

 

 

47- ANA’ya göre aşağıdakilerden hangisi psikiyatri hemşiresinin işlevlerinden biri değildir?

A)Terapötik ortam oluşturma
B)Hastanın ilaçlarına karar verme
C)Hatanın meşguliyet, eğlence ve sosyal yeterlilik gelişimine yardım etme
D)Psikoterapiye katılma
E)Sağlık eğitimi

 

 

48-Genellikle uyku esnasında olan diş gıcırdatmaya ne ad verilir?

A)Bruksizm B)Mutizm C)Blumia D)Pika E)Logore

 

 

49-Kendini beğenme, empati yokluğu ve aşırı duyarlılık göstrme özellikleri hangi kişilik bozukluğunda görülmektedir?

A)Histionik kişilik bozukluğu
B)Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu
C)Antisosyal kişilik bozukluğu
D)Narsistik kişilik bozukluğu
E) Paranoid kişilik bozukluğu

 

 

50-Konsantrasyon, dikkat azlığı nedeniyle ümitsizlik ve apati sorunu olan hastanın bakımında aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?

A)Çevresine olan ilgisinin artırılması
B)Konsantrasyon becerisinin arttırılması
C)Ümitsizlik duygusunun azaltılması
D)Dikkat etme becerisinin arttırılması
E)Hastanın tespit edilmesi

 

 
51-Aşağıdakilerden hangisi antipsikotiklerin ekstrapimidal yan etkilerinden biri değildir?

A)Uyku bozukluğu
B)Geç distoni
C)Kesilme diskinezisi
D)Akut distoni
E)Akalizi

 

 

52-Kahve,çay ve analjezik tabletlerde bulunan ve uyarıcı etkisi olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eroin B)Kokain C)Kafein D)Librium E)Morfin

 

 

53-Kişilik bozukluğu olan bir hastanın yanlış algılamaları nedeni ile kimseye güvenmemesi durumunda aşağıdaki hemşirelik girişimlerinden hangisi uygulanmalıdır?

A)Tehdit edici konuşmalar yapılması
B) Onunla çok yakın ilişkiler kurulması
C)Gereksinimlerine karşı saygılı olunması
D)Bakım planına katılmasının önlenmesi
E)Onun yanında fısıltı ile konuşulması

 

 

54)Anksiyete bozukluklarında aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisini koyamayız?

A) Kimlikte bozulma
B) Postravmatik yanıt
C) Rol performansında değişim
D)Elektrolit dengesizliği riski

 

 

55)Aşağıdakilerden hangisi liyezon psikiyatri hemşiresinin işlevlerinden değildir?

A)Bakım işlevi
B) Konsültan İşlevleri
C)Ekonomik İşlevi
D)Denetim-Eğitim İşlevleri

 

 

56) Aşağıdakilerden hangisi Dahili Yoğun Bakım hastalarının verdiği tepkilerden değildir?

A) Uyum güçlüğü
B) Kızgınlık
C) Kişilik bozukluğu
D) İntihar girşimi ile başvuru

 

 

57)Aşağıdakilerden hangisi Spesifik Psikofizyolojik Hastalıklardan değildir?

A) KOAH
B) Astım
C) Anoreksia Nevroza
D) Romotoid Artrit

 

 

58)Aşağıdakilerden hangisi Psikosomatik hastalıkların etiyolojilerinden biri değildir?

A) Biyolojik Kuram
B) Psikososyal Kuram
C) Dinamik Kuram
D) Psikodinamik Kuram

 
59-

I.TANILAMA
II.PLANLAMA
III.SONUÇ KRİTERLERİ BELİRLEME
IV.HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
V.DEĞERLENDİRME

Yukarıda verilen yaşlı ruhsal bozukluğu hastalığındaki hemşirelik sürecinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)I      B)II      C)III    D)IV E)V

 

 

60-Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının muhtemel risk faktörleri arasında yer alır?

A) Down Sendromu
B) Hipertansiyon
C) Apolipoprotein E2
D) Apolipoprotein E4 alleli
E) Aluminyum

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال