Hemşirelik enfeksiyon vize soruları

 

1. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenine ait özelliklerden biri değildir ?
a) Etken insan için patojen olmalıdır.
b) Etkenin invazyon gücü yüksek olmalıdır.
c) Etken enfeksiyon hastalığını meydana getireceği doku veya organda bulunmalıdır.
d) Etken enfeksiyon hastalığını oluşturacak serotipte olmamalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon kaynaklarından biri değildir ?
a) Gizli (latent) enfeksiyonlu hastalar
b) Bazı hastalıkları taşıyan sinek,bit,kene vb. Hayvanlar
c) Virüsler, bakteri ve mantarlar
d) Kuluçka dönemi taşıyıcıları

3. Aşağıda enfeksiyon zinciri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur ?
I. Enfeksiyon zinciri altı halkadan oluşmaktadır.
II. Kronik hastalık, yaşlılık, dengesiz beslenme gibi faktörler enfeksiyon zincirinin son halkasını oluşturur.
III. Enfeksiyon zincirinden biri engellendiği taktirde enfeksiyon oluşumu engellenir.
IV. Kaynaktan en önemli ve kontrollü çok kolay çıkış yolu oral ya da solunum yoludur.
a) I-II c) I-II-II
b) II-III d) II-III-IV

4. Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar ile ilgili aşağıdaki yanıtlardan hangisi yanlıştır ?
a) Kan ve kan ürünleri bulaşan hastalıkların etkeni bakterilerdir.
b) Kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalıklar doğrudan bulaşmayla hastalık yaparlar.
c) Kan transfüzyonlarında mutlaka testlerden geçmiş kanların kullanılması gerekir.
d) Damar içi madde kullanımı alışkanlığı HIV bulaşma riskini arttırır.

5. Aşağıdakilerden hangisi non spesifik savunma mekanizmalarından biri değildir ?
a) Deri ve mukoza bütünlüğü c) Hücresel immün yanıt
b) Lökositlerin aktivasyonu d) Makrofajlar

6. Aşağıdakilerden hangisi humoral yanıtı oluşturan Ig M ‘ nin özelliklerindendir ?
I. Primer immün yanıt olarak enfeksiyonun erken döneminde üretilen ilk antikordur.
II. Sitotoksik yanıtı düzenler ve komplemanı aktive eder.
III. Tükrükte, gözyaşında, gastro intestinal sekresyonlarda, kolostrumda, prostat ve vajinal sekresyonlarda bulunur.
IV. Enfeksiyonun erken döneminde yüksek, enfeksiyonun ilk haftasında azalır.
a) I-II-III c) I-III-IV
b) I-II-IV d) Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi immün sistemin özellikleriyle ilgili bilgilerden yanlış olanıdır ?
a) Enfeksiyonlara karşı koruma
b) İmmün sistem yeterliliği organ nakli ve gen nakli için engel değildir.
c) Aşılama ile immün sistemin savunması güçlenir.
d) İmmün sistem tümör oluşumuna karşı savunma sağlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi için yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır ?
a) Eklem protezleri d) Steril vücut kavitelerini görüntülemek için kullanılan
b) Tansiyon aletleri ultrasonografi probları
c) Airway e) Kardiyak kateterler

20. Kişisel koruyucu ekipman doğru giyme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir ?
a) Maske-gözlük-eldiven önlük c) Önlük-maske-gözlük-eldiven
b) Gözlük-maske-eldiven-önlük d) Eldiven-maske-önlük-gözlük

21. Damlacık ve solunum izolasyonlarında kullanılan maske tipleri hangi seçenekte doğru sıra ve tipte verilmiştir ?
a) Cerrahi maske / Cerrahi maske c) N95 maske / Cerrahi maske
b) Cerrahi maske / N95 maske d) N95 maske/ N95 maske

22. Aşağıdakilerden hangisi solunum izolasyonu gerektirmez?
a) SARS b) Suçiçeği c) Aktif akciğer TBC d) İnfluenza

23. Aşağıdakilerden hangisi yüksek riskli hastaların izolasyonu sırasında alınacak önlemlerden değildir?
a) Hasta odasında ziyaretçi kısıtlaması yapılır
b) Hastanın odasına girerken eller dezenfekte edilip, cerrahi maske takılır.
c) Hastanın kapısı açık bırakılır.
d) Hastada kullanılacak olan non kritik malzemeler ayrılır.

24. Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beslenmenin parenteral olarak uygulanması
b) Hastanın yatışta, influenza ve pnömokokok aşılarıyla aşılanması
c) Ünitenin sürveyans sonuçlarına göre profilaktik antibiyotik uygulanması
d) Yatak başının 30-40C’ de tutulması

25. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan enfeksiyonu gelişimi için hastaya ait risk faktörlerinden biri değildir?
a) Hiperglisemi
b) Malnütrasyon
c) Steroid kullanımı
d) Ameliyattan önce kıl temizliğinin yapılması

B. Aşağıdaki tanımlamaları Doğru ve Yanlış olarak cevaplayınız (5puan).
( D ) Viral hastalıklarda antibiyotik kullanımı yararsızdır.
( D ) Bir infeksiyonun ortaya çıkması için infeksiyon süreci/ infeksiyon zincirinin tamamlanması gerekir.
( Y ) Epidemiyolojik açıdan etkenlerin çıkış yolları değerlendirildiğinde en önemli çıkış yolu genital yoldur.
( Y ) Dolaylı bulaşma enfekte olmuş sadece cansız aracılar ile enfeksiyon enfeksiyon ajanın konakçıya bulaşmasıdır.
( D ) Hastane enfeksiyonları hastanelerin ve hemşirelik bakımının kalite göstergesidir.
( Y ) Etkenler yeni konakçıda girdiği yere göre farklı hastalık yapar ya da simbiyoz olarak yaşarlar.
( Y ) Toksoid aşılar ve Hepatit-B aşısı uygun koşullarda 5-7 gün arasında saklanabilir.
( D ) Parenteral uygulanan iki canlı viral aşı aynı anda uygulanabilir.
( Y ) KKK aşısı ölü, liyofilize virüs aşısıdır.
( D ) Pasif bağışıklık, başka bir kişide ya da hayvan vücudunda belirli enfeksiyonlara karşı oluşmuş ant.. alınarak hasas kişilere uygulanması ile elde edilen bağışıklık tipidir.

C. Aşağıdaki soruları maddeler halinde cevaplayınız.

26. Katater ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarından korunmak için hemşireye düşen sorumlulukları maddeler halinde yazınız (10 puan).

27. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevlerini 5 madde halinde yazınız (5puan).
 Sağlıklı toplum bireylerine aşılama konusunda eğitim vermeli.
 Bireylere kişisel hijyen, çevre sanitasyonu, beslenme, el hijyeni vb. Konularda eğitim vermeli.
 Hastanede enfeksiyonlu hastalarda enfeksiyon yayılımını engelleyen özel önlemler almalı.
 Gerekli izalasyonlar konusunda eğitim vermeli.
 Hasta yakınlarına eğitim vermeli.

28. Hastane enfeksiyonlarının nedenlerini 5 madde halinde yazınız (6 puan).

29. Aşıların saklanmasıyla ve uygulanmasıyla ilgili hemşireye düşen sorumlulukları yazınız. (10 puan)
 Her aşıya özgün uygulama yöntemini bilmelidir.
 Aşı, uygulama yönergesinde belirtilen dozda verilmelidir.
 Aşılar İM,SC ve İD enjeksiyon ya da oral yolla verilir.
 Aşılar 2-8 C’de saklanmalıdır.
 Süresi geçmiş ve kullanılmış aşılar buzdolabına konulmamalıdır.
 Hiçbir aşı buzdolabının buzluğuna ve kapak raflarına konulmamalıdır.
 36 aya kadar bebeklerde İM uygulamalar için vastuslateralis kasının ön yada yan bölümü kullanılır. 36 aydan büyük ise deltoid kasa uygulanır.

30. Sterilizasyon işlem aşamalarını yazınız (4 puan).

31. Aşağıda sıralanan parametreler doğrultusunda bakteriler ve virüslerin özelliklerini yazınız (5 puan).
ETKEN (MİKROORGANİZMA)
BAKTERİ VİRÜS
Büyüklük 1-2 mikron 0,02-0,03 mikron
Üreme Şekli İkiye Bölünerek Konak hücrenin metabolizması ve mekanizmasını kullanarak kendini kopyalar.
Bulaşma Yolu Enfekte araç,gereçle Doğrudan bulaşma
Etkenin kan dolaşımına karışmasının adı Toksemi Viremi
Yaşama Şekli Saprofit Parazit

D. Aşağıda verilen enfeksiyon tanımlarını uygun sözcüklerle eşleştiriniz (5puan).
a) Kapsamlı sürveyans e) Otoklav i)Pasteur fırını
b) Sekonder enfeksiyon f) Enfeksiyon hastalığı j) Sürveyans
c) Florence Nightingale g) İnterferon
d) Toksin h) Virülans

( f ) Konakçıda hastalık belirtileri ya da doku travması şeklinde fizyolojik yanıt oluşturmasıdır..
( d ) Vücuda zararlı olan bakteri ürünüdür.
( g ) Bir virüsün enfekte ettiği hücrenin ikinci virüs enfeksiyonuna dirençli olmasını sağlayan kimyasal bir virüs önleyicidir.
( h ) Mikroorganizmaların hastalık oluşturabilme yeteneğidir.
( b ) Enfekte kişinin başka bir enfeksiyon ajanı ile enfekte olmasıdır.
( c ) Enfeksiyon kontrol hemşireliğinin ilki kabul edilmektedir.
( j ) Bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini arttıran veya azaltan koşullarla ilgili veri toplanmasıdır.
( a ) Hastanede yatan hastaların tamamında bütün hastane enfeksiyonlarına yönelik olarak yapılan sürveyanslar.
( i ) Kuru sıcak ısı ile cam ve metalden yapılmış malzemeler ve buna benzer yüksek ısıda bozulmayacak maddeler steril edilmesi için kullanılan cihazdır.
( e ) Yüksek ısıya dayanıksız malzemeler, sıvı maddeler ve besiyerleri, ısıya dayanıklı plastik malzemeler, ameliyat giysileri, atılacak olan kültürler, kontamine materyaller, çeşitli cerrahi aletler vs. Malzemelerin steril edilmesinde kullanılan cihazdır.

8. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon sırasında kanda düzeyinde artan akut faz reaktanıdır?
a) C- Reaktif Protein c) Prealbumin
b) Albumin d) Transferrin

9. Aşağıdakilerden hangisi pasif doğal bağışıklık kazanma yoludur?
a) Aşı verilmesiyle bağışıklık kazanılması.
b) Annedeki antikorların fetüs/ yeni doğana plesanta ya da anne sütüyle geçerek bağışıklık kazandırması.
c) İmmün globülin antikorlar verilerek bağışıklık kazanılması.
d) Enfeksiyon hastalığını aktif olarak geçirerek bağışıklık kazanmak.

10. Aşağıdakilerden hangisi toksoid aşılardan biridir?
a) Boğmaca c) Tetenoz
b) Kızamık d) Tifo

11. Aşağıdakilerden hangisi aşı sonrası gelişebilecek cilt reaksiyonlarından biri değildir?
a) Anjioödem c) Avuç içinde kızarma
b) Ürtiker d) Taşipne

12. Aşağıda BCG aşısı ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır?
a) Günümüzde kullanılan aşı beyaz renkli liyofize toz halinde canlı bakteriyel aşıdır.
b) Aşı eritici ile sulandırıldıktan sonra aşı çalkalanmamalı ve 6 saat içinde kullanılmalıdır.
c) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre 3 mm çapındaki nebde aşının tuttuğunu gösterir.
d) BCG aşısı canlı viral aşıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi beşli karma aşıda bulunan aşılardan biri değildir?
a) Difteri c) Tetenoz
b) Kızamık d) İnaktif Polio

14. Aşıların etkinliğinin tam olması için uygulama yöntemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken ilkelerden hangisi yanlıştır?
a) Aşılar İM, SC ve ID enjeksiyon ya da oral yolla verilir.
b) Aynı ekstremiteden farklı aşı uygulaması zorunlu ise iki aşının uygulanma yerleri arasında en az 1 cm’lik bir ara olmalıdır.
c) Oral aşı sonrası 10 dakikada kusma olursa aşı dozu tekrarlanır.
d) Doğumsal ve edinsel immün yetersizliği olanlarda canlı virüs aşısı yapılmaz.

15. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol yöntemlerinden biri değildir?
a) El hijyeni d) Steril olmayan ortamda çalışma
b) Eldiven kullanımı e) İzalasyon yöntemleri
c) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

16. Aşağıdakilerden hangisi Standart Korunma önlemlerinin uygulanma amaçlarından değildir?
a) Hasta bakım malzemelerini korumak
b) Hastaneyi salgından korumak
c) Hastaların birbirlerinden enfeksiyon kapmamasını sağlamak
d) Sağlık çalışanlarının enfeksiyon ajanlarına karşı kendilerini koruması

17. Hijyenik el yıkamada olmazsa olmaz koşullar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?
a) Ellerin ıslatılması
b) Ellerin sabunla köpürtülmesi
c) Sırasıyla parmak araları, avuç içleri ve tırnak diplerinin yıkanması
d) En fazla yıkama süresinin 30 saniye olması.

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde alkol bazlı el antiseptiği ile elleri dezenfete etme süresi ve kullanım nedeni doğru olarak verilmiştir?
a) 15-25 saniye / elle gözle görülen bir kirlenme yoksa
b) 30-45 saniye / elle gözle görülen bir kirlenme yoksa
c) 15-25 saniye / elle gözle görülen kirlenme olduğunda
d) 30-45 saniye / elle görülen kirlenme olduğunda

1 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال