Hemşirelik bakım yönetimi dersi sınav soruları


Hemşirelik Bakım Yönetimi Dersi bütünleme sınav soruları aşağıda yer almaktadır.

1. Aşağıdakilerden hangisinde KOAH’ın (Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığı) tanımı yanlış ifade edilmiştir?
A) Bronşit ya da amfizemi kapsar
B) İrreversibldır
C) Akut bir akciğer hastalığıdır
D) Hava yollarında aşırı tepkisellikle birliktedir
E) Hava akımı kısıtlanması ile karakterizedir

2. Aşağıdakilerden hangisi postüral drenajın amaçlarından biridir?
A) Soluk alırken diyaframı kullanmak ve kuvvetlendirmek
B) Sekresyonların ufak bronşial hava yolları ile ana bronşa ve trakeaya hareketini sağlamak
C) Sekresyonların sadece ana bronşial hava yollarına hareketini sağlamak
D) Ekspirasyon esnasında hava yolların- da basıncı azaltmak
E) Hava yollarında kalan hava miktarını ve hava yollarının direncini artırmak

3.Aşağıdakilerden hangisi eritrositlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Eritrositler kemik iliğinde yapılır
B) Yaklaşık ömrü 120 gündür
C) Yüksek rakım olan yerlerde yaşayan-
larda eritrosit sayısı düşüktür
D) Parçalanan eritrositler karaciğer, dalak ve kemik iliğinde fagosite
edilir
E) Eritrosit üretimini stimule eden esas
faktör eritropoietindir

4. Aşağıdakilerden hangisi DİK (Dissemine İntravasküler Koagulasyon) hastasının hemşirelik bakımında yer alır?
A) Cilt kanama belirtileri yönünden değerlendirilmelidir
B) Basınç bölgelerine cilt bakımı yapılmalıdır
C) Enjeksiyondan sonra ilk bir saat içinde her 15 dakikada bir iğne giriş bölgesi hematom yönünden kontrol edilmelidir
D) Enjeksiyon bölgesine 5-10 dakika basınç uygulanmalıdır
E) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini değerlendirmek için kullanı- lan endoskopik yöntemlerden biri değildir?
A) Sintigrafi
B) Fibroskopi
C) Anoskopi
D) Sigmoidoskopi
E) Kolonoskopi

6. Aşağıdakilerden hangisi siroz çeşitlerinden biri değildir?
A) Alkolik siroz
B) Postnekrotik siroz
C) Biliyer siroz
D) Kardiyak siroz
E) Prenekrotik siroz

7. Aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sistemi için doğru bir bilgi değildir?
A) Kranial ve spinal sinirlerden oluş- maktadır
B) İç dengenin düzenlenmesi ve sürdü- rülmesinden sorumludur
C) Sempatik ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır
D) Sempatik sistemden asetilkolin ve norepinefrin adı verilen nörotransmitter maddeler salgılanır
E) Parasempatik sistem katabolik bir sistemdir ve korku, kavga, saldırı, ağrı gibi strese neden olan durumlarda işlev görmektedir

8.Aşağıdakilerden hangisi multiple sklerozun tedavi ve hemşirelik bakımı için uygun değildir?
A) Girişimler ataklara ve çıkan sorunlara göre planlanır
B) Atak tedavisinde glukokortikoidler kullanılmaktadır
C) Bu hastalarda hamilelik önlenmelidir
D) Hastaların sıcak ortamlarda bulunması gerekmektedir
E) Hastalar stres, yorgunluk ve aşırı egzersizden kaçınmalıdır

9.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?
A) Pozisyon bozukluğu nedeniyle “Yetersiz Hava Yolları Açıklığı”
B) Hareketsizlik nedeniyle “Cilt Bütünlüğünün Bozulması”
C) Kendi kendine insülin uygulamada “Bilgi Eksikliği”
D) “Sıvı Yüklenmesi”
E) Nöbet geçirme esnasında “Travma Riski”

10. Yanıklı bireyin acil bakımının yöne- timinde nabız kontrolü, deri rengi ve ısısı, derin zonklayıcı veya sızı şeklinde ağrı, duyu ve motor fonksiyon kaybı, uyuşukluk ve kapiller dolum kontrolü gibi izlemler neden gereklidir?

A) Sıvı – elektrolit dengesinin değerlen- dirilmesi için
B) Doku perfüzyonunun değerlendiril- mesi için
C) Psikolojik değerlendirme için
D) Havayolu açıklığını değerlendirmek için
E) Yanığın derinliğini değerlendirmek için

11. Aşağıdakilerden hangisi öksürme egzersizi sırasında sırta tapotman uygulamasının amacıdır?
A) Hastanın endişelerini gidermek
B) Göğüs kafesinin rahat olmasını sağlamak
C) Gerilme nedeniyle oluşabilecek ağrıyı azaltmak
D) Sekresyonun çıkışını kolaylaştırmak
E) Balgam çıkışı sırasında öğürme ve
kusmayı önlemek

12. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında batın içindeki organlara dokunulması, sıvı elektrolit dengesizlikleri ve ameliyat yarasının enfekte olması nedeniyle gelişebilen kompli- kasyonlardan biridir?
A) Yara açılması
B) Paralitik ileus
C) Evisserasyon
D) Trombofilebit
E) Atelektazi

13.Aşağıdakilerden hangisi kalp ameliyatı olan hastaların taburculuk eğitiminin amaçlarındandır?
A) Bireyin kendine verdiği değerin artması
B) Bireyin rol ve statü kaybının önlenmesi
C) Fiziksel ve psikolojik dengenin yeniden kazanılması
D) İyileşme sürecinde daha az sorun yaşanması
E) Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi periferik arteriyel hastalığı olan bireylere özellikle önerilen egzersizdir?
A) ROM egzersizleri
B) Derin solunum egzersizi
C) Buerger-Allen egzersizleri
D) Bacak elevasyonu
E) Hepsi

15. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taşı olan hastanın bakım yönetimi için yanlıştır?

Hareket kısıtlanır
Bol miktarda sıvı alması sağlanır
Ilık banyo önerilir
Bulantı ve kusma varsa sıvılar damar içi yolla verilir
Analjezikler düzenli olarak damar içine veya kas içine yapılır

16. Aşağıdakilerden hangisi mastektomi sonrası hastanın görüntüsünü kabul etmesini sağlamaya yönelik hemşirelik girişimlerinin uygulandığı hemşirelik tanısıdır?
A) Bozulmuş deri bütünlüğü
B) Bilgi eksikliği
C) Bireysel baş etmede yetersizlik
D) Beden imgesinde bozulma
E) Hepsi

17. Aşağıdakilerden hangisi laparoskopi işlemi sırasında uygulanan en önemli hemşirelik girişimidir?
A) Yazılı izin almak
B) Mesaneyi boşaltmak
C) Hasta güvenliğini sağlamak
D) Pozisyon değiştirmek
E) Ekibin diğer üyeleriyle iletişim kurmak

18. Aşağıdakilerden stres durumunda ortaya çıkan sempatik – adrenal – medullar yanıtlardan biri değildir?
A) Kardiyak output azalır
B) Karaciğer ve kaslardaki glikojenden glikoz üretimi artar
C) Kaslara giden kan miktarının artışına bağlı olarak kaslar uyarılır
D) Solunum merkezi uyarılır ve bronkodilatasyon olur
E) Yüzeyel damarlarda vazokonstrüksiyon olur

19.Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik şokta uygulanması gereken ilk ilaçtır?
A) Antibiyotik
B) Diüretik
C) ACE inhibitörü
D) Epinefrin
E) Analjezik

20.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi asit – baz tampon sistemleri için doğru değildir?

A) Kan pH’sı bozulduğunda tampon sistemler devreye girer
B) Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi intrasellüler sıvıda etki gösterir
C) Protein tampon sistemi bedenin en güçlü tampon sistemidir
D) Uçucu olmayan H+ vücuttan böb- rekler tarafından uzaklaştırılır
E) Fosfat tampon sistemlerinin tam- ponlama gücü intraselüler sıvıda daha fazladır

21. Aşağıdakilerden hangisi kanserli hastada konstipasyon gelişme nedenlerinden değildir?
A) Tümörlerin eksternal basısı
B) Tümöre bağlı internal tıkanıklık
C) Pelvik radyasyon
D) Asidin yaptığı baskı
E) Rehidratasyon

22. Aşağıdakilerden hangisi miyokard enfarktüsünde görülen ağrının özelliklerinden değildir?
A) Sternum arkasından başlar
B) Ezici, sıkıştırıcı ve yakıcıdır
C) Şiddeti palpasyonla artar
D) Giderek artar ve saatlerce sürer
E) İstirahat ve nitrogliserin ile geçmez

23. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem hastalıklarında hemşirelik öyküsü alınırken değerlendirilmesi gereken risk faktörlerinden biri değildir?
A) Sezeryan
B) Diyabetik nefropati
C) Multiple skleroz
D) Prostat hipertrofisi
E) Nörojenik mesane

24.Aşağıdakilerden hangisi kontakt dermatiti olan hastada “konforda değişiklik – kaşıntı” hemşirelik tanısına yönelik yapılması gereken girişimlerden biri değildir?
A) Bulunduğu ortamın ısı ve neminin uygun koşullarda olması önerilir
B) Yakası kapalı, yünlü ve bedeni saran giysiler giymesi önerilir
C) Tırnakların kısa, düz kesilmiş ve temiz olması sağlanır
D) Önerilen antihistaminikler kullanılır
E) Güneş ışınlarından korunması önerilir

25. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusu olan hastada beden imgesinde değişikliğin ortaya çıkmasına neden olur?
A) Böbrek tutulumu
B) Kardiyovasküler hastalıklar
C) Eritematöz döküntüler
D) Düşünce sürecinde bozukluk
E) Artrit

26. Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülen hastanın fizik muayenesi için yanlıştır?

A)Tüm endokrin bezler palpe edilerek büyüklüğü, şekli ve simetrisi değerlendirilir
B) Endokrin bezlerde ağrı ve nodül olup olmadığı değerlendirilir Hastanın genel görünümü,
C) vücut şekli ve yağ dağılımı değerlendirilir
D) Hastada kekeleme, boğuk ses ve ses kısıklığı gibi konuşma kusurları araştırılır
E) Cilt; pigmentasyon, turgor, sıcaklık ve deri bütünlüğü açısından değer- lendirilir

27. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı bozuk olan bireyin özellikleri arasında yer alır?
A) Çevreye ve topluma uyum sağlar
B) Karar veremez, verimli çalışamaz
C) Stres ile başa çıkamaz
D) Zayıf bir benlik kavramı ve yeter-
sizlik duygusu vardır
E) Yersiz, tutarsız, uygunsuz, aşırı
tutum ve davranışlar sergiler

28. Aşağıdakilerden hangisi terminal dönem çocuk hemşiresi girişimlerinden biri değildir?
A) Ebeveynler çocuğun bakımına dahil edilmeli
B) Bilgilendirme devam etmeli
C) Fiziksel aktivite desteklenmeli
D) Çocuk bireysel olarak ele alınmalı
E) Ağrı kontrolü sağlanmalı

29.Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan gruplar içerisinde değerlendirilmez?
A) Yenidoğan-lohusalar
B) Acil bakıma ihtiyacı olan bireyler
C) Palyatif bakıma ihtiyaç duyan terminal dönemdeki hastalar
D) Yaşlılar (65 yaş ve üzeri)
E) Engellilik düzeyi belirlenmiş kişiler

30.Aşağıdakilerden hangisi anne ölüm nedenlerinden biridir?

A) Kanamalar
B) Gebelik hipertansiyonu
C) Emboli
D) Enfeksiyonlar
E) Hepsi

Hemşirelik Bakım Yönetimi Dersi Sınav Cevapları

1.C 2.B 3.C 4.E 5.A 6.E 7.E 8.D 9.D 10. B 11. D 12. B 13. E 14. C 15. A 16. D 17. C 18. A 19.D 20. B 21. E 22. C 23. A 24. B 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. E

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال