Boşaltım fizyolojisi hemşirelik ders notları

 

Boşaltım Fizyolojisi Hemşirelik ders notlarına, böbreklerin işlevi ile başlayacağız.

Böbreklerin İşlevi:

Böbrekler, kalpten çıkan kan dolaşımının her dakikada yaklaşık 1/5’ini alır. Bu açıdan, kanlanması en fazla organlardan birisidir. Böbreğin temel anatomisi ve kan dolaşımı yapısına bakıldığında, işlevine dair bir çok ipucu elde etmek mümkündür.

 • İdrar oluşumunun merkezi
 • Homeostatik düzenleme:
  • HDS hacmi, ozmolarite, iyon ve pH dengesi
 • Atık salgılama (ekskresyon):
  • Metabolik atıklar ve yabancı moleküller
 • Düzenleyici hormon ve enzimler
  • Eritropoietin

Glomerül Süzme Hızı (GFR)

 • Kılcallarda;
  • Hidrostatik basınç
  • Kolloid osm.b.
 • Kapsül basıncı
  • Ters basınç
 • Net filtrasyon
 • GFR ≈ 180L/gün (yaklaşık 1% kadarı atılır)


GFR’nin Düzenlenmesi

 1. Otoregülasyon (iç düzenleme)
  • Miyojenik gerilme (80-180 mmHg arası düzenleme)
  • Tübül-glomerül arası geri bildirim
   • Macula densa (parakrinler)
   • Juksta-glomerüler (JG) hücreler (renin)
 2. OSS-Sempatik sistem
  • Arteriol daralması (aşırı kanamalarda vb.)
 3. Hormonlar/parakrinler
  • Angiotensin II  daraltıcı
  • Prostaglandinler  genişletici

Geri Emilim: Sekonder Aktif Taşınma

 • Na+ bağımlı sekonder aktif taşınma
 • “Simport”
  • Glukoz
  • İyonlar
  • Amino asitler
 • Proksimal tübül esas bölge

Geri Emilim: Reseptörlerce Sınırlandırma

 • Taşıma maksimumu
  • Doygunluk (reseptör sayısı)
  • Yarışma
  • Özgüllük
 • “Böbrek eşiği”
 • Örnek: glukozuri

Peritübüler kapiller basıncı ve emilim

Tübülleri saran kılcallarda:

 • Kapiller hidrostatik basıncı = 10 mmHg
 • Kolloid osm. Basınç = 30 mmHg
 • Net geri emici kuvvet = 20 mmHg

Klirens: Kandan Temizleme Ölçüsü

Böbrek işlevi hakkında bilgi verir.

Klirens = [atılan miktar (mg/dk)] / [Plazma derişimi (mg/ml)]

 • Klirens = GFR → Geri emilim ve salgılama yok.
 • Klirens > GFR → Salgılama! (örn: PAH, Penisilin)
 • Klirens < GFR → Geri emilim! (örn: Glikoz)

Atılma (ekskresyon):
Geri Emilmeyen Tüm Süzüntü Bileşenleri

 • Fazla iyonlar, H2O, moleküller, toksinler, “yabancı moleküller”
 • “Azotlu atıklar”:  NH4 ve fazla üre

Su Dengesi

 • Yeme ve içme
 • Böbreklerde su geri emilimi
 • Kazanılan = atılan

Nefron Olayları

 • Proksimal tübül
  • Glukoz ve Na+
 • Henle kulbu
  • H2O, Na+, K+ ve Cl
 • Distal tübül
  • Na+ ve H2O
 • Toplama kanalları
  • H2O, Nave üre
  • Hormonlarla düzenleme


Henle Kulbunda Su Emilimi

 • Ters akımlı toplayıcı sistem (counter-current multiplier)
 • Medulla ozmotik basıncı
 • H2O → HDS → vaza rekta

Sodyum Dengesi

 • [Na+] plazma ve HDS ozmolaritesinde önemli!
 • [Na+] kan basıncı ve HDS hacminde önemli!
 • Aldosteron: Adrenal korteks hormonu
  • Nageri alınmasını (ve K+ salgısını) uyarır
  • Kanal sentezini artırır…

ANP: Na
+ ve Su Atılması


ANP (Atrial Natriüretik Peptit)

 • Kalp kası hücrelerinden salgılanır
 • Hedef dokular:
  • Hipotalamus
  • Böbrek
  • Adrenal korteks ve medulla

Potasyum Dengesi: Uyarılabilir Dokular İçin Önemli

 • Hipokalemi – HDS’de düşük [K+],  
 • Hiperkalemi – Yüksek [K+]
  • Henle kulbunda geri emilim
  • Toplama kanalında salgılama…

Asit-Baz Dengesi: Genel Bakış

 • Asidoz: plazma pH’sı ↓
  • Protein hasarı
  • MSS depresyonu
 • Alkaloz: plazma pH’sı ↑
  • Aşırı uyarılabilirlik (MSS ve kalp dokusu)
  • Solunum depresyonu
 • Tampon Mekanizmaları
  • Bikarbonat: Plazma
  • Fosfat: Doku sıvısı
  • Proteinler: Hücre içi

Böbrekte Hidrojen Dengesi: Proksimal Tübül

 • Hve NH4+ lümene salgılanır ve atılır
 • HCO3–  geri emilir


 • Tip A ara hücreler H+ atılması, HCO3– emilimi
 • Tip B ara hücreler H+ emilimi; HCO3–  atılması

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال