Hemşireliğin görev alanları ve işlevleri

Hemşirenin görev alanları; tedavi edici sağlık hizmetlerini, koruyucu sağlık hizmetlerini, eğitim ve yönetim hizmetlerini kapsar.

1-Tedavi edici sağlık hizmetleri

Bu hizmetleri de kendi içinde (a) yatak başı, (b) poliklinik ve (c) ameliyathane hizmetleri olarak üç grupta toplayabiliriz.


a. Yatak başı hizmetleri ile ilgili işlevler

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde hemşire hastanın;

 • Fizyolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik gereksinimlerini dikkate alarak servise kabulünde ve hastaneye uyum sağlamasında

 • Solunumunda

 • Dolaşımında

 • Beslenmesinde

 • Boşaltımında

 • Sıvı-elektrolit dengesinin devamında 

 • Tanı işlemlerinin uygulanmasında

 • Günlük yaşam aktivitelerinin devamını sağlamada

 • Dinlenme ve uyku gereksiniminde 

 • Zihinsel aktivitelerinin devamında 

 • Duygu, endişe ve korkusunu çevresi ile paylaşmasında 

 • Hastalığa ve hareketsizliğe bağlı komplikasyonlar, hastane enfeksiyonları ve kazalardan korunmasında 

 • Beden ısısının normal sınırlar içinde tutulması için gerekenin yapılmasında 

 • Beden hijyeninin sağlığa uygun düzeyde devamını sağlamada 

 • Dinsel inanç, örf, adet ve geleneklerinin gerektirdiği gereksinimlerinin karşılanmasında yardımda

 • Hasta, hasta ailesi, hekim, sağlık ekibi üyeleri, hastane personeli ve diğer ilgili kuruluşlarla iletişim ve eşgüdüm sağlamada 

 • Sağlık ve hastalığın gerektirdiği sağlık eğitiminde 

 • Çevresi ile sosyal ilişki kurmada 

 • Taburculuk işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesinde 

 • Hastanın taburcu olduktan sonra sağlığın koruması ve geliştirmesi için başvurabileceği kurumlara yöneltilmesinde 

 • Terminal dönemde psikolojik yönden desteklenmesinde ve bedensel bakımın verilmesinde yardımcı olur.

Hemşire, yukarıda sözü edilen işlevleri yerine getirirken öncelikle hastanın katkısını sağlayarak ve aynı zamanda tüm çevresel koşulları gözönüne alarak bilgi ve becerisini kullanarak;

 • Hastanın hakkında yeterli bilgi toplar 

 • Hastayı gözler 

 • Hastaya ilişkin sorunları saptar, bunları önem sırasına dizer ve analizini apar

 • Bakım planı yapar

 • Bakım planını uygulamaya koyar 

 • Verdiği bakımı değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre, aksayan yönlerini düzeltmeye çalışır 

 • Bakımından sorumlu olduğu hastası hakkında ilgililere rapor verir.


b. Poliklinik hizmetleri ile ilgili işlevleri

Hemşireler hastanın yatağı başında yürüttükleri çeşitli işlevlerden başka poliklliniklerde;

 • Hastanın kabulü, hazırlanması ve muayenesinde 

 • Tanı işlemlerinin uygulanmasında 

 • Tanı ve tedavinin anlaşılmasında gereken eğitimin hastaya ve ailesine verilmesinde

 • Acil durumlarda ilk yardımın yapılması ve tedavinin uygulanmasında 

 • Hasta ve yakınlarının endişelerinin azaltılmasında 

 • Denetim gerektiren durumlarda açıklayıcı bilgi verilmesinde görev alır.


c. Ameliyathane hizmetleri ile ilgili işlevler 

Hemşire;

 • Ameliyathanenin fiziksel ortamının hazırlanmasında 

 • Araç ve gereçlerin steril ve kullanılabilir durumda olmasını sağlama 

 • Ameliyatta hekime yardımcı olmada

 • Ameliyat sırasında, ameliyat ekibine dışardan yardım sağlamada 

 • Ameliyatta kullanılan araç gereçlerin ve odanın yeniden kullanılır duruma getirilmesinde 

 • Hastadan tanı için alınan örneklerin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılmasında 

 • Ameliyattan sonra hastanın hayati belirtilerinin normal sınırlara dönünceye kadar denetim altında tutulmasında görev alır.

İlgili içerik; Ameliyathane hemşiresinin görevleri
2- Koruyucu sağlık hizmetleri ile igili işlevler

a. Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde

 • Doğum öncesi ve doğum sonrası ana sağlığının izlenmesinde 

 • Aile planlaması hizmetlerinde;

  - Bebek bakımında 

  - Aşılamada 

  - Beslenmede 

  - Büyüme-gelişmenin izlenmesinde  

 • Toplumsal ve bireysel sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinde;

  - Bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korumada 

 • Birlikte çalıştığı ekip üyelerine hizmet içi eğitimde 

 • istatistiksel verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır.


b. Dispanser hizmetleri (verem, frengi, trahom, lepra, ruh sağlığı, vb.)

 • Tedavi edici sağlık hizmetlerinde

 • Koruyucu sağlık hizmetlerinde

  - Aşılamada

  - Periyodik denetimin sağlanmasında

  - Hastaların ve yakın çevrenin denetim ve izlenmesinde

  - Hasta ve çevresini ilgili sağlık kuruluşlarına yöneltme

  - Sağlık eğitimi yapmada görev alma.


c. Endüstri ve iş sağlığı hizmetleri 

 • Tedavi edici sağlık hizmetlerinde 

 • Koruyucu sağlık hizmetlerinde 

  - İşe girmeden önce ve sonra periyodik kontrolün sağlanmasında 

  - Sağlık danışmalığında 

  - Sağlık eğitiminde


d. Okul sağlığı hizmetleri

Okul hemşiresi olarak;

 • Tedavi edici sağlık hizmetlerinde 

 • 6 yaş üstü çocuğun izlenmesinde 

  - Aşılanmada 

  - Büyüme / gelişmenin izlenmesinde 

  - Sağlık eğitiminde görev alır.


3- Eğitimle ilgili işlevler

Hemşirenin eğitimle ilgili işlevleri, sağlık eğitimi, sürekli eğitim ve öğretici eğitimi kapsar. 

  a. Birey, aile ve topluma sağlık ve hastalığının gerektirdiği sağlık eğitimini yapmak.

  b. Sürekli eğitimi sağlamak üzere;

 • Göreve yeni başlayan personelin hastaneye uyumunu sağlamak üzere program düzenlemek ve uygulamak 

 • Görev içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak 

 • Hastanın hastalığının tanısına, tedavisine ve bakımına işilkin toplantılar düzenlemek 

 • Bilim ve teknolojideki gelişimleri, yeniliklerle ilgili yöntem, araç ve gereçleri hastanın iyileşmesinde kullanmak üzere öğrenmek ve yanındakilere öğretmek üzere programlar hazırlamak 

 • Mesleki kuruluşlarda, hemşireliğin gelişimi için çalışmak ve iş arkadaşlarını bu tür çalışmalara yöneltmek

   c. Öğrenci eğitimi ile ilgili olarak, öğrencilere uygulamalı öğrenimlerinde yardımcı olmak ve okullarla olumlu işbirliği sağlamak.


4- Yönetimle ilgili işlevler

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarındaki hemşirelik hizmetlerinin yönetimine katılır.

   a. Hemşire hastanenin amaç ve yönetimi konusunda 

 • Hasta ve hasta ailesine 

 • Hastane personeline 

 • Hastaneye bağlı sağlık kurumlarına 

 • Topluma bilgi verir

   b. Hastane ve hemşirelik hizmetleri yönetimi tarafından hemşirelik bakımını geliştirmek üzere yapılan her türlü çalışmaya katılır.

   c. Hemşirelik hizmetleri ve eğitimle ilgili işlevleri yürütürken karşılaşacağı yasal ve deontolojik sorunların çözümünde gerekenin yapılması için başvurulacak mercileri doğru olarak seçer ve kullanır.


İlgili içerikler;

Hemşirelikte uzmanlık neden gereklidir?

Hemşirelerin görevleri ve çalışma alanları

Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (2011)


KAYNAK: hemsiresite.blogspot.com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال