Hemşirelik yönetim ve organizasyon dersi sınav soruları

Hemşirelik derslerinden olan Yönetim ve Organizasyon dersi sınav soruları aşağıdadır.

1. Aşağıdakilerden hangisi alt düzey yöneticilerin görevlerinden biridir?
A) İşe alınan kişileri yerleştirmek
B) Kurumun bütçesini yapmak
C) Kurum politikası ile ilgili kararlar almak
D) Çalışanlara işlerini yaparken eşlik etmek
E) Kurumun amaçlarını belirlemek

2. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim teorilerine yöneltilen eleştiri- lerden biri değildir?
A) Organizasyonu daha çok sosyal bir yapı haline getirmiştir
B) Kararlara katılma mekanizması tam anlamıyla uygulanabilmiştir
C) Organizasyon ve çevre arasındaki etkileşimleri dikkate almamıştır
D) Kapalı sistem organizasyonlarına yö- nelik bir teori olmuştur
E) Organizasyon sorunlarını bir duygu sorunu olarak görmüştür

3. Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık organizasyonunu etkileyen dış çevre faktörleri arasında yer alır?

A) Organizasyonun hizmet verdiği toplumun özellikleri
B) Organizasyonda uygulanan ödüllendirme sistemi
C) Organizasyon birimleri arasında yapılan yazışmalar
D) Organizasyonun politika ve prosedürleri
E) Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkiler


4. Kurumda çalışacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim sürecinin hangi aşamasında belirlenir?

A) Planlama
B) Örgütleme
C) Yürütme
D) Koordinasyon
E) Kontrol

5. Hemşirelerin karar vermelerinde yol gösterici olarak kullandığı değerler, inançlar, ilkeler ve eğilimler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politika
B) Misyon
C) Vizyon
D) Prosedür
E) Felsefe

6. Bir işin nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemle yapıldığını belirlemeye yönelik sistematik bilgi toplamaya ne ad verilir?
A) Personel değerlemesi
B) İş tasarımı
C) İş analizi
D) İş tanımı
E) İş etüdü

7. Aşağıdaki durumlardan hangisi sağlıklı bir ekip çalışmasını engellemez?
I. Ekipte çok sayıda üye bulunması
II. Ekip üyelerinin ortak değer yargılarına
sahip olmaması
III. Ekip üyeleri arasında görev dağılımı yapılmaması
IV. Ekip üyelerine yetki devri yapılması
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) III-IV
E) Yalnız IV

8.Yapılacak bir değişimin astlar tarafından kabullenilmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneticinin yasal gücünü kullanması
B) Astların yöneticiye güvenmesi
C) Yöneticinin astları tehdit etmesi
D) Yöneticinin astlarla pazarlık yapması
E) Yöneticinin manipülasyon yapması

9. Aşağıdakilerden hangisi sorunun ana nedeninin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir?
A) Balık kılçığı yöntemi
B) Etkinlik analizi
C) Beyin fırtınası
D) Rasyonel yöntem
E) Gelişigüzel yöntem

10. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hastanelerde hasta kayıtlarının tutulmasında ve birimler arasındaki iletişimi sağlamada yaygın olarak kullanılan bir iletişim şeklidir?
A) Sözlü iletişim
B) Çapraz iletişim
C) Yatay iletişim
D) Elektronik iletişim
E) Dikey iletişim

11. Alerjisi olduğu bilinen ve anaflaktik reaksiyon beklenen bir hasta için gerekli araç – gereci hazır bulundurma- mak aşağıdaki durumlardan hangisi ile nitelendirilir?

A) Özensizlik
B) Dikkatsizlik
C) Tedbirsizlik
D) Görevi kötüye kullanma
E) Meslekte acemilik

12. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin kariyerleri ile doğrudan ilgili hukuki düzenlemelerden biri değildir?
A) Hemşirelik Kanunu
B) ILO tavsiye kararları
C) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
D) ICN’in “Hemşireler İçin Kariyer Geliştirme” çalışması
E) Anayasa

13. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında Refik Saydam döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
A) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla savaş amacıyla özel hizmet örgütleri kurulmuştur
B) Tedavi edici hizmetlerin yerel yönetimlerin görevi olduğu vurgulan- mıştır
C) Sağlık Bakanlığı tarafından numune hastaneleri açılmıştır
D) Sosyalleştirmeyi sağlayacak sağlık ocakları ve sağlık evleri kurulmuştur
E) Sağlık insan gücü ihtiyacını karşıla- mak için okullar açılmıştır

14.Sağlık politikaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Refik Saydam döneminde salgın hastalıklarla mücadele edilmiş, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmiştir
B) Behçet Uz döneminde “Birinci on yıllık milli sağlık planı” ve milli sağlık politikası çalışmaları yapılmıştır
C) 1960’larda Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine başlanmıştır
D) Nusret Fişek döneminde sağlıkta dönüşüm programı yürürlükten kaldırılmış, acil eylem planı hazırlanmıştır
E) 1992 ve 1993’te Ulusal Sağlık Kongreleri yapılarak sağlık reformu çalışmalarına başlanmıştır

15.Yönetici hemşirelerin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sağlık bakım sisteminin tüm yönetsel düzeylerinde yer alır ve kararlara katılır
B) Diğer sağlık meslek üyelerinin elverdiği ölçüde yetki ve sorumluluğunu yerine getirir
C) Topluma daha kaliteli sağlık ve hemşirelik hizmeti sunulmasını sağlar
D) Tüm kaynakların bakım verilen bireyin yararına kullanılmasını sağlar
E) Hemşirelerin en üst düzeyde doyum sağlamaları için gerekenleri yapar

16. Yönetici hemşirelerin sahip olmaları gereken beceriler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Başhemşire en fazla kavramsal be- ceriye sahip olmalıdır
B) Servis sorumlu hemşiresi en fazla teknik beceriye sahip olmalıdır
C) Hemşirelik hizmetleri müdürü en fazla beşeri becerilere sahip olma- lıdır
D) Hemşirelik direktörü en az teknik beceriye sahip olmalıdır
E) Tüm yöneticiler insan ilişkileri ile ilgili becerilere sahip olmalıdır

17. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Kısıtlama
B) Tahmin
C) Denge
D) Onaylama
E) Fesih

18. Organizasyon aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Organizasyon şemaları mümkün olduğunca simetrik ve dengeli biçimde çizilmeli
B) Organizasyon şemasında pozisyon- lar açık bir şekilde gösterilmeli
C) Üst kademedekiler küçük, alt kade- medekiler büyük dikdörtgenlerle gösterilmeli
D) Görev ve yetki yönünden ağırlıkları eşit olan makamlar aynı hizada gösterilmeli
E) Danışma birimleri kesik çizgilerle, yürütme birimleri düz çizgilerle gösterilmeli

19.Aşağıdakilerden hangisi hemşire insan gücü planlama yöntemlerinden biri değildir?
A) Yatak/hemşire oranına göre insan gücü planlama
B) Kurmay organizasyona göre insan gücü planlama
C) İş yüküne göre insan gücü planlama
D) Hasta sınıflandırma sistemine göre insan gücü planlama
E) Standart bakım süresine göre insan gücü planlama

20.Aşağıdakilerden hangisi çalışma çizelgesi hazırlama yöntemlerinden biridir?
A) Kendi kendine çalışma çizelgesi hazırlama yöntemi
B) Kurmay çalışma çizelgesi hazırlama yöntemi
C) Kumanda çalışma çizelgesi hazırlama yöntemi
D) Fonksiyonel çalışma çizelgesi hazırlama yöntemi
E) Modüler çalışma çizelgesi hazırlama yöntemi

21. Güç, otorite ve etkileme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Başkalarını etkilemek kişinin gücünü azaltırken, kişinin gücü azaldıkça başkalarını etkilemesi kolaylaşır
B) Güç, bir kimsenin başkalarını kendi istediği yönde davranışa sevk ede- bilme yeteneğidir
C) Otorite, kişiye kurum tarafından verilen karar verme ve astların davranışını belirleme hakkıdır
D) Ceza vermek, zorlayıcı bir güç kaynağıdır
E) Otorite, bir güç kullanım şeklidir

22. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin astını motive etmesinde etkili değildir?
A) Astların gösterdiği davranışlara göre pekiştirme yapması
B) Astı motive eden faktörleri bilerek ona göre motive etmesi
C) Herzberg’in hijyen faktörlerini yeri- ne getirmesi
D) Temel ihtiyaçlar hiyerarşisine göre astını motive etmesi
E) Adams’ın eşitlik teorisine göre astını motive etmesi

23. Yönetici, zamanını iyi yönetebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Çalışma zamanını kesintiye uğratan faktörleri kontrol altına almalıdır
B) Öncelikleri belirlemek için önemli ve önemsiz işlerini sınıflamalıdır
C) Zamanını nereye harcadığını gösteren zaman tutanağı tutmalıdır
D) Değişikliğe ve kişilerarası iletişime izin vermeyen bir planlama yapmalıdır
E) Zamanını etkin kullanmasını sağlayacak şekilde astlarına yetki devretmelidir

24. Kalite ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Kalite Kontrol, kalite güvencesi çalışmalarında model olması amacıyla geliştirilmiş standartlar serisidir
B) Toplam Kalite Yönetimi, daima doğ- ru şeylerin, doğru zamanda, doğru şekilde yapılmasıdır
C) Akreditasyon, bir kurumun yeter- liliğinin onaylanması, hizmetlerin optimum nitelikte sunulmasıdır
D) ISO, yaptığını yaz, yazdığını yap ilkesinden hareketle, minimum kalite standartlarının karşılanmasıdır
E) Deming döngüsü, planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme ile sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır

25. Çatışma yönetimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Çatışma insanların olduğu her ortamda kaçınılmaz bir olgudur
B) Kazan – kazan yaklaşımı başarılı çatışma çözümünün anahtarıdır
C) Çatışma başarılı yönetildiğinde kişilerin gelişimini ve motivasyonunu sağlar
D) Kurumlar için çatışma ne tamamen kötü, ne tamamen iyi bir kavramdır
E) Çatışmayı görmezden gelmek en etkin çatışma çözüm yöntemidir

Hemşirelik Yönetim ve Organizasyon Dersi Sınav Cevapları

1.D 2.B 3.A 4.B 5.E 6.C 7.E 8.B 9.A 10. D 11. C 12. E 13. D 14. D 15. B 16. C 17. E 18. C 19. B 20. A 21. A 22. C 23. D 24. A 25. E

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال