Çocukta kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşire bakımı testi

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.( ) Akraba evliliğinde asıl önemli olan sorun, sağlıklı olan bireylerin genlerinde
taşıdıkları hastalıkların çocuklarına aktarılmasıdır.
2.( ) 35 yaşın üzerindeki gebelikler kromozom anomalisi yönünden tehlikelidir.
3.( ) Gebeliğin ilk 3 ayında alınan röntgen ışınlarının kalp hastalıklarında önemi yoktur.
4.( ) Gebelikte annede var olan hormonal hastalıklar fetüse zarar verir.


Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi siyanotik kalp hastalıklarından değildir?
A) Fallot tetralojisi
B) Büyük damarların transpozisyonu
C) Aort koarktasyonu
D) Triküsbit atrezisi
E) Turunkus arteriyozus
2. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen siyanotik konjenital kalp hastalığıdır?
A) Fallot tetralojisi
B) Turunkus arteriyozus
C) Triküsbit atrezisi
D) Aort koarktasyonu
E) Büyük damarların transpozisyonu


3. Pulmoner arterin sağ ventrikül yerine sol ventrikülden, aortun ise sol ventrikül yerine sağ ventrikülden çıkmasına ne ad verilir?
A) Ebştayn hastalığı
B) Eisanmenger sendromu
C) Patent ductus arteriozus
D) Aort darlığı
E) Büyük arterlerin transpozisyonu


4. Aşağıdakilerden hangisi en sık rastlanan asiyanotik kalp hastalığıdır?
A) Arteriyal septal defekt
B) Pulmoner darlık
C) Aort darlığı
D) Ventriküler septal defekt E) Aort koarktasyonu


Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Kalbin kas tabakasının iltihaplanmasına ………………………….denir.
2. Akut eklem romatizmasının tanısı ………………………………… ile konur.
3. ARA’nın (Akut Eklem Romatizması) en önemli komplikasyonu ………………dır.
4. Enfektif endokarditte en önemli bulgu …………………….tir.Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Konjenital kalp hastalıklarnın etyolojisi ile ilgili doğru olmayan ifade hangisidir?
A) Genetik faktörler
B) Akut romatizmal ateş
C) Maternal enfeksiyonlar
D) Annenin yaşı
E) Akraba evlilikleri


2. Hangisi atriumlar arası septumda konjenital açıklık bulunmasına verilen isimdir?
A) Ventriküler septal defekt
B) Eizinmenger sendromu
C) Atrial septal defekt
D) Triküspit atrezisi
E) Trankus arteriozus
3. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde genel olarak neden kronik romatizmal hastalıktır?
A) Aort stenozu
B) Fallot tetralojisi
C) Atriyal septal defekt
D) Mitral stenoz
E) Sağ ventrikül hipertrofisi


4. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin (ARA) majör bulgularındandır?
A) Ateş, artralji
B) ASO- CRP pozitifliği
C) Kardit
D) Sedimantasyon hızının yükselmesi
E) Boğaz kültüründe β hemolitik streptekok üremesi


5. Fetal yaşamda pulmoner arter ile aorta arasında bağlantı sağlayan kanalın doğumdan sonra kapanamayarak, açık kalması şeklindeki defekt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atriyal septal defekt
B) Mitral yetmezlik
C) Ventriküler septal defekt
D) Fallot tetralojisi
E) Patent ductus arteriosus


Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.


6. ( ) Konjenital hastalıkların önlenmesinde doğum öncesi bakım önemlidir.
7. ( ) Konjenital hastalıkların oluşumunda anne yaşı bir faktör değildir.
8. ( ) Aort koartasyonu ana atardamarın genişlemesidir.
9. ( ) Büyük damar transpozisyonu, erkeklerde kızlardan daha çok görülür.
10. ( ) Miyokardit, kalbin kas tabakasının iltihaplanmasıdır.
11. ( ) Aort koarktrasyonunda üst ekstremitelerde nabız kuvvetli ve dolgun olmasına rağmen alt ekstremitelerde zayıf ve güç alınır.
12. ( ) Aritmiler yalnızca erişkin kalp hastalığıdır, çocuklarda görülmez.
13. ( ) Konjestif kalp yetmezliğinde hasta yatak istirahatine alınır, fiziki aktivite kısıtlanır.
14. En sık görülen konjenital kalp hastalığı, ventriküler septal defekttir.
15. ( ) Patent ductus arteriyozusun prematürelerde görülme oranı, miadında doğanlara göre daha düşüktür.


Çocukta Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşire Bakımı testi

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال