Hemodiyaliz hemşireleri resertifikasyon sınavı soru ve cevapları


1. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinin ilk semptomlarından biridir?

A.İdrar miktarında azalma
B.Gece idrara kalkma sıklığında artma
C.Bulantı ve kusma
D.Ortopne ve/veya dispne
E.Stupor
2. Sert su sendromunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalsiyum
B. Flor
C. Alimunyum
D. Bakır
E. Kloramin

3. Aşağıdakilerden hangisi geçici hemodiyaliz kateteri uygulamasında subclavian yolun tercih edilmeme veya en az tercih edilmesine neden olan komplikasyondur?

A. Pnömotoraks
B. Enfeksiyon
C. Hemotoraks
D. Stenoz
E. Massif kanama

4. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin seyrek görülen ancak hayatı tehdit eden akut komplikasyonlarından biri değildir?

A. Anafilaksi
B. Hemoliz
C. Hava embolisi
D. Akut kanamalar
E. Renal osteodistrofi

5. Diyaliz renal replasman tedavisinin mutlak kontrendikasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Mutlak bir kontrendikasyonu yoktur
B.Hepatrenal sendrom
C.İlerlemiş kanser
D.Multienfarkt demans
E.Alzheimer hastalığı

6. Hemodiyaliz hastalarında malnutrisyonun en önemli sebebi nedir?
A. Hemodiyaliz ile oluşan kayıplar
B.Araya giren hastalıklar
C.Protein katabolizmasında artış
D.Yetersiz gıda alımı
E.Hiperparatiroidizm
7. Hemodiyaliz hastalarında en sık görülen enfeksiyon hangisidir?
A.Üriner sistem enfeksiyonu
B. Pnömoni
C.Damar giriş yolu enfeksiyonu
D.Tüberküloz
E.İntraabdominal enfeksiyonlar

8. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz ünitelerinde enfeksiyon kontrolu için önerilen evrensel önlemlerden değildir?
A.Kan ve vücut sıvıları ile temas riski nedeni ile eldiven kullanılmalıdır.
B.Kontamine iğneler tekrar kılıfına sokulmamalıdır.
C.Kontamine materyaller uygun yerde toplanmalıdır.
D.Eldivenler hastadan hastaya değiştirilmelidir.
E. Enfekte hastaların başına durumu açıklayan uyarıcı işaretler konmalıdır.
9. Hemodiyalizde hipotansiyonun en sık sebebi hangisidir?
A.Anemi
B.Myokardial iskemi
C.Ultrafiltrasyon ile fazla sıvı çekilmesi
D.Otonom nöropati
E.Antihipertansif ilaç kullanımı
10. Glomerüler filtrasyon hızı kaç ml/dk.nın altına düştüğünde evre 5 SDBY olarak tanımlanır?
A.5 ml/dk
B.10 ml/dk
C.15 ml/dk
D.20 ml/dk
E.25 ml/dk.
11. Hangisi hemodiyaliz endikasyonu değildir?
A.Volum yükü
B.Asidoz
C.Hipernatremi
D.Hipokalemi
E.Üremik bulgu ve belirtiler

12. Kan ve diyalizat akımı arasındaki hangi tür akım uygulanması ile diyaliz membranından kan ve diyalizat arasında difüzyon yoluyla solüt geçişi en yüksek düzeyde sağlanabilir?
A. Kan ve diyalizat arasında ters akım
B. Kan ve diyalizat arasında aynı yönde akım
C. Kan ve diyalizat arasında akım farkı solüt difüzyonunda fark oluşturmaz
D.Hepsi
E.Hiçbiri

13. Ülkemizde her yıl saptanan yeni kronik böbrek yetmezliği olguları dikkate alındığında en sık son dönem böbrek yetmezliği nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kronik glomerulonefrit
B. Diyabetik nefropati
C. Kronik pyelonefrit
D. Hipertansif nefroskleroz
E. Taş hastalığı

14. Aşağıdakilerden hangisi renal replasman tedavilerinden değildir?
A. İntermittan hemodiyaliz
B. Plazmaferez
C. Kronik ambulatuvar periton diyalizi
D. Sürekli yavaş arteriovenöz hemodiafiltrasyon
E. Renal transplantasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi renal yetersizlikli bir hastada akut diyaliz endikasyonudur?
A. Konsevatif tedavilere cevap vermeyen akciğer ödemi ve sıvı yüklenmesi
B. Hipopotasemi
C. Asemptomatik metabolik asidoz
D. Plevral effüzyon varlığı
E. Hiperfosfatemi

16. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz işlemi sırasında hipotansiyona yol açmaz?
A. Kısa sürede hızlı ultrafiltrasyon yapılması
B. Asetatlı diyalizat kullanılması
C. Diyalizat sıcaklığının yüksek olması
D. Ekstrakorporeal dolaşımda fazla sıvı dolaşımına yol açan diyalizer kullanımı
E. Diyalizat sodyum düzeyinin yüksek tutulması
17. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz disekilibrium sendromu için yanlıştır?

A. Diyalizde plazma solut konsantrasyonunun hızlı düşmesi ile beyin dokusu ile oluşan osmotik gradient sonucunda beyin su içeriğinin artmasıdır.
B. Diyalizde beyin pH’sında meydana gelen ani değişiklikler de sorumlu olabilmektedir.
C. Disekilibrium sendromu gelişen olgularda diyalize devam edilmelidir.
D. Başağrısı, bulantı, kusma, huzursuzluk ile başlayıp şuur bozukluğu, konvulziyon ve komaya kadar gidebilen nörolojik ve sistemik bulgular ile kendini gösterebilir.
E. Tedavide mannitol infüzyonu, diazepam ve fenitoin yararlıdır.
18. Aşağıdakilerden hangisi yeni diyalize başlayacak hastalarda diyaliz disekilibrium sendromunun önlenmesinde yararlı değildir?

A. Diyaliz süresinin kısa tutulması
B. Kan akım hızının düşük tutulması
C. Diyalizer yüzeyinin düşük tutulması
D. İlk seanslarda kan üresinde ancak %65 düşme hedeflenmesi
E. Düşük sodyumlu diyalizattan kaçınılması

19. Hemodiyaliz hastalarında ideal günlük protein ve kalori ihtiyacını işaretleyiniz.

Protein (g/kg) Kalori (Kcal/kg)
A. 1.5 35 – 40
B. 1.2 35 – 40
C. 1.2 25 – 30
D. 0.8 35 – 40
E. 1.5 25 – 30

20. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında mortalite artışı ile ilgili değildir?
A. Hipoalbuminemi
B. Prediyaliz üre ve kreatinin düşüklüğü
C. Hipokolesterolemi
D. Yetersiz diyaliz
E. Prediyaliz üre ve kreatinin yüksekliği
21. Günümüzde diyaliz yeterliliği için hedef Kt/V’nin kaç olması önerilmektedir?
A. ≤ 1.0
B. 1.0 – 1.2
C. 1.2 – 1.4
D. ≥ 1.4
E. ≥ 1.7
22. Diyalizat akımı için en sık tercih edilen hız aşağıdakilerden hangisidir?
A. 100 ml/dk
B. 200 ml/dk.
C. 300 ml/dk.
D. 400 ml/dk
E. 500 ml/dk

23. Hemodiyalizde kullanılan membranlar için yanlış olanı seçiniz.
A. Komplemanı aktive etmemelidir.
B. Albumini geçirebilmelidir.
C. Beta 2mikroglobulin klirensi iyi olmalıdır.
D. Lökositleri aktive etmemelidir.
E. Trombositleri aktive etmemelidir.
24. Antikoagulasyon için yüksek riskli hasta grubunda yer almayanı işaretleyiniz.
I. Son üç gün içinde cerrahi müdahale geçiren hastalar
II: Tekrarlayan kanama hikayesi olanlar
III. Proliferatif diyabetik retinopatisi olanlar
IV. Yeni kafa travması geçirenler
V. Kanama diyatezi olanlar

A. I, IV ve V
B. II ve V
C. I, III ve V
D. II, III
E. Hiçbiri

25. Yüksek kanama riski taşıyan ve kanama tehlikesinin, diyalizer veya setlerde pıhtılaşma ile oluşacak kan kaybı sorunundan daha önemli olduğu düşünülen özellikle akut vakalarda hemodiyalizde hangi antikoagülasyon yöntemi tercih edilir?

A.Antikoagülasyonsuz diyaliz
B.Regionel heparinizasyon
C.Danaproid (orgaron)
D.Sitrat
E.Düşük molekül ağırlıklı heparin
26. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz esnasında kanın sette pıhtılaşmasına neden olmaz?

A. Kan akım hızının düşük olması
B. Hemoglobin değerinin 13 g/dl düzeyinden yüksek olması
C.Yüksek miktarda ultrafiltrasyon yapmak.
D. Aspirin kullanımı
E. Diyaliz sırasında kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

27. Hemodiyaliz işleminin sonlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A.İlk olarak kan pompası durdurulur
B.Set içerisindeki kan hastaya geri verilir
C.Önce arter iğnesi sonra ven iğnesi çıkarılır
D.Çıkarma işlemi sırasında kan pompası 350 ml/dk hızla çalıştırılır
E.100-200 ml serum fizyolojik kullanılır (komplikasyon yoksa)

28. Hemodiyalizde ultrafiltrasyon hangi prensiple sağlanır?
A.Difüzyon
B.Onkotik basınç
C.Hidrostatik basınç
D.Konveksiyon
E.Absorbsiyon
29. Böbreğin fonksiyonel ünitesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.Glomerul
B.Nefron
C.Medulla
D.Kaliks
E.Tübül

30. Hemodiyaliz sırasında aşağıdaki iyonların hangisi şift kramp sebebidir?
A.Sodyum
B.Potasyum
C.Fosfor
D.Magnezyum
E.Klor
31. Arteriovenöz fistül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Tekrar tekrar erişimi kolaydır
B.Yeterli kan akımı sağlayabilir
C.Uzun ömürlüdür
D.Komplikasyon oranı düşüktür
E.Kanama kontrolu rahat sağlanır.

32. Hemodiyaliz esnasında sık hipotansiyon atakları gelişen bir hastada aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisinin yapılması doğru olmaz?
A.İnterdiyalitik kilo alımının azaltılması
B.Asetat içeren diyaliz solüsyonlarının tercih edilmemesi
C.Diyalizat ısısının yüksek tutulması
D.Diyaliz esnasında gıda alımından kaçınılması
E.Antihipertansif ilaçların günlük dozlarının diyaliz öncesi verilmemesi

33. Kuru ağırlığın belirlenmesiyle ilgili en az gerekli olan parametre hangisidir?
A.Prediyaliz kan basıncı
B.Çıkış ağırlığı
C.PA akciğer grafide kardiyotorasik indeks
D.Kt/V
E.Post diyalitik semptomatoloji; kramp halsizlik yorgunluk vb

34. Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz endikasyonu değildir?

A.Ciddi trombositopeni
B.Aktif kanama
C.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim
D.Perikardit
E. Duodenal ülser

35. Aşağıdakilerden hangisinin heparin tedavisine bağlı olarak meydana gelmesi beklenmez?

A.Trombositopeni
B.Hemoraji
C.Tromboz
D.Anafilaktik reaksiyon
E.Hipokalemi

36. Aşağıdakilerden hangisi standart bir diyalizat içeriğinde mevcuttur?

A.Albumin
B.Fosfor
C.Magnezyum
D.Aluminyum
E.Çinko

37. Aşağıdakilerden hangisi hemoliz bulgusu değildir?

A.Diyaliz setinin venöz hattının şarap rengini alması
B.Göğüs ağrısı, nefes darlığı
C.Serebral ödem sonucu nörolojik semptomlar gelişmesi
D.Hematokritte hızlı düşme
E.Alınan kan örneğinin santrifüj edildikten sonra pembe renk alması

38. Son dönem böbrek hastalığında en sık görülen asit-baz denge bozukluğu hangisidir?

A.Metabolik asidoz
B.Metabolik alkaloz
C.Respiratuar asidoz
D.Respiratuar alkaloz
E.Hiçbiri

39. Böbrek yetmezlikli hastalarda anemi ne zaman gelişir?

A.Böbrek yetmezliğinin erken döneminde
B.Diyaliz ihtiyacı geliştiği dönemde
C.Diyalize başladıktan sonra
D.Diyaliz tedavisi başladıktan yıllar sonra
E.Anemi böbrek hastalığında nadir görülür

40. Böbrek yetmezliğinde anemi tedavisinde en sık uygulanan yaklaşım hangisidir?

A.Eritropoietin ve vitamin D tedavisi
B.Eritropoietin ve demir desteği
C.Demir desteği ve kan transfüzyonu
D.Demir desteğive Vitamin D tedavisi
E.Eritropietin ve kan transfüzyonu

41. Aşağıdakilerden hangisi damar yolu çevresindeki iltihaba ait bir bulgu değildir?

A.Kızarıklık
B.Isı artışı
C.Ödem
D.Cilt döküntüsü
E.Ağrı

42. Sodyum (tuz) kısıtlaması hemodiyaliz hastalarının tedavi sürecinde en önemli prensiplerden biridir. Tuz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A.Tuz kalp hastalığı riskini artırır
B.Tuz susuzluk hissini artırarak hastanın fazla su içmesine neden olur
C.Tuz felç riskini artırır
D.Tuz kan basıncında yükselmeye yol açar
E.Tuz protein tüketimini artırır

43. Bir hemodiyaliz hastasının kardiyovasküler sorunlardan korunmak için yapması gereken en önemli uygulama hangisidir?

A.Düzenli kalp grafisi çektirmek
B.Günde 30 dakika egzersiz yapmak
C.Stresden kaçınmak
D.Kan basıcını mümkün olduğu ölçüde normal sınırlar içinde tutmaya çalışmak
E.Kolesterol düzeyini normal sınırlarda tutmak

44. Arteriovenöz fistül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A.Primer olarak en sık radiosefalik fistül tercih edilmektedir
B.Yeterli diyaliz için en az 600 ml/dk.lık bir debiye sahip olması arzu edilir
C.Kanülasyon sırasında iğne ile cilt arasındaki açı 45 derece olmalıdır
D.Kanülasyon sırasında sete kan geldiğinde iğne kendi çevresinde 180 derece döndürülmelidir.
E.Arter iğnesi anastomoz hattından en az 3-5 cm uzağa yerleştirilmelidir.

45. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıcı hemodiyaliz kateteri kullanımı uygundur?

A. AV fistül ya da greft oluşturulamayan, hemodiyaliz gerektiren böbrek hastalığı olan hastalar
B. Akut böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyalize alınacak hastalar
C. Periton diyalizi tedavisi görmekte iken bir komplikasyon nedeni ile geçici olarak hemodiyaliz uygulanacak hastalar
D. Plazmaferez tedavisi
E. Kullanıma hazır damar yolu bulunmayan ancak hemodiyalize başlanması gereken KBY’li hastalar

46.Anaflaktik tip diyalizör reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A.Sıklıkla ilk 5 dakika içinde olmak üzere, genellikle ilk 20-30 dakikada ortaya çıkar
B.Ağır bir klinik tablodur, kardiak arrest ve ölümle sonuçlanabilir.
C.Etyolojide suçlanan faktörler etilen oksit, AN69 membranla birlikte anjiotensin koverting enzim inhibitörü kullanımı, kontamine diyaliz solüsyonları ve heparindir
D.Diyaliz derhal durdurulur ve diyalizer ve hemodiyaliz seti içindeki kan hastaya geri verilir
E.Tedavisinde intravenöz adrenalin, intravenöz steroid ve antihistaminikler kullanılır

47.Aşağıdakilerden hangisi su arıtma sisteminde bulunur?
A.Çelik ve kum filtreler
B.Endotoksin filtre
C.Aktif karbon filtreleri
D.Ters Osmoz
E.Hepsi

48.Arteriyovenöz greft ile hemodiyalize alınan bir hastada, kanülasyon işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Greft bulunan kol, hasta tarafından diyaliz öncesi sabunlu suyla yıkanır
B.Greft bulunan kol, hemşire tarafından antiseptik solusyon ile temizlenir
C.İğneyi yerleştirmeden önce, greft bölgesine topikal anestezik krem önerilmez
D.Damarları belirgin hale getirmek kanülasyon öncesi kısa süreli turnike faydalıdır
E.Greftteki kan akım yönüne göre iğneler yerleştirilir
49.Damar giriş yolunun korunmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Günde en az bir kez trill ve üfürümün durumu kontrol edilmelidir
B.Damar giriş yolu bulunan ekstremiteye saat, bilezik gibi takılar takılmamalıdır
C.Damar giriş yolu bulunan ekstremiteden kanbasıncı ölçülmesinde sakınca yoktur.
D.Damar giriş yolu bulunan ekstremite ile ağır yük taşınmamalıdır
E.Damar giriş yolu bulunan ekstremite aşırı soğuğa maruz bırakılmamalıdır

50.Hemodiyaliz esnasında en sık görülen komplikasyon hangisidir?
A. Bulantı-kusma
B. Hipertansiyon
C. Hipotansiyon
D. Aritmi
E. Kramp
Test bitti.


Hemodiyaliz Hemşireleri Resertifikasyon Sınavı Soru ve Cevapları

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال